is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305

b. dat aan de leerlingen van den fnentingscursus, voor zoover zij geen landsinkomsten genieten, voor den tijd dat zij dien .cursus volgen, wordt toegekend eene tegemoetkoming voor verblijfkosten van ƒ 5. — (vijf gulden)]) 's maands per leerling, met dien verstande dat deze tegemoetkoming door hoogstens 10 (tien) leerlingen tegelijk zal worden genoten;

c. dat aan Inlanders, die tot den inentingscursus bij de Landskoepokinrichting zijn toegelaten, vervoer op's Lands kosten wordt verleend van de plaats hunner inwoning naar Weltevreden en na afloop van den cursus of bij ontslag als leerling (mits niet het gevolg van eigen' wil of onbehoorlijk gedrag) terug naar de plaats hunner inwoning, voor zoover zij niet in 's Lands dienst zijn, op den voet van het bepaalde onder „Ten tweede" letter B van Staatsblad 1875 No. 1 voor kweekelingen bij het openbaar Inlandsch onderwijs;

onder voorbehoud dat moet worden gereisd langs den weg, die in den kortsten tijd en met de minste kosten voor het Land kan worden afgelegd, ter beoordeeling van de betrokken Hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Ten derde: enz.

2. REGLEMENT voor den inentingscurcus bij de Landskoepokinrichting te WELTEVREDEN.

Gouv. Besl. van 6 Juli 1902 No. 7 (Bijbl. No. 5733).

ARTIKEL 1.

(1) De inentingscursus bij de Landskoepokinrichting te Weltevreden strekt tot het geven van onderwijs aan Inlanders in de techniek der inentingen met vaccine-lymphe.

(2) De cursus wordt gesteld op vier maanden en kan door hoogstens tien leerlingen tegelijk worden gevolgd. 2)

(3) Leerlingen, die na afloop van den cursus niet in staat zijn het examen, bedoeld in artikel 9 van dit Reglement af te leggen, doch overigens vlijt en aanleg bezitten, kunnen nog tot den volgenden cursus worden toegelaten, doch zijn na afloop daarvan van verder onderricht uitgesloten.

l) Gouv. Besl. 24 April 1906 No. 26 (Staatsblad No. 233). s) Gouv. Besl. 25 Juni 1914 No. 64 (Bijbl. No. 8103).

20