Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475

Ik heb de eer Uwer Excellentie ,

ae eer UHEdG. te verzoeken om, bij het geven van een opdracht aan eene commissie als bovenbedoeld tot keuring van een persoon, wel in bovenstaanden zin te willen handelen of te doen handelen.

De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (w.g.) DE VOGEL.

E. Schrijfloonen en honoraria voor de keuringen.

I Toelage voor schrijfbehoeften en schrijfloon aan de Voorzitters van geneeskundige commissies (Staatsblad 1904 No. 206 en 1913 No. 695), voor zoover zij niet uit anderen hoofde eene indemniteit voor schrijfbehoeften ten laste van den burgerlijken geneeskundigen dienst genieten,

(Gouv. Besl. van 19 Januari 1915 No. 51 (Stbl. No. 112).

Met intrekking en wijziging voor zooveel noodig van alle daarmede strijdige voorschriften te bepalen dat de voorzitters van de geneeskundige commissies, bedoeld in het Keuringsreglement (Staatsblad 1904 No. 206) en in de Bepalingen regelende het constateeren der ziekte van burgerlijke ambtenaren, die een Du.tenlandsch verlof tot herstel van gezondheid verzoeken (Staatsblad 1913 No. 695), voor zoover zij niet uit anderen hoofde eene indemniteit voor schrijfbehoeften ten laste van den burgerlijken geneeskundigen dienst genieten, voor eiken gekeurden persoon den Lande in rekening kunnen brengen ƒ 0.50 (vijftig cent) als vergoeding voor schrijfbehoeften en schrijfloon.

2. Gouv. Besl. 30 Juli 1904 No. 10 (Bijblad No. 6047).

Bepaald dat de particuliere geneesheeren, die lid zijn der keunngscommissiën, bedoeld bij artikel 2, alinea 1, van het Reglement op de keuring van aspirant burgerlijke landsdienaren (Staatsblad 1904 No. 206) en de al of niet met den burgerlijken geneeskundigen dienst belaste particuliere geneesheeren, die ingevolge artikel 2, alinea 2, van het aangehaalde

Sluiten