Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Uitkeering besproken aan:

g-sS» *^s. ftt

§ö^8 ««.«S) -ggl

i*s§

Het eerste vijftal jaren . . . 0.92 0.90 f a.82 0.92

„ tweede „ „ . . . 0.74 0.70 0.44 0.76

. derde , „ . . . o.58 0.50 | 0.20 0.62

„ vierde „ „ . . . 0.46 0.34 0.04 0.51

» viJfde » „ • • • 0.36 0.22 0.02 0.42

De volgende jaren 0.15 0.06 0.00 0.24

Het belastbaar kapitaal naar deze berekening verkregen, kan, ingeval de uitkeering is verschuldigd aan een persoon en bij diens dood vervalt, niet hooger zijn dan dat, hetwelk verkregen zou zijn, wanneer de uitkeering van zijn leven afhankelijk ware gesteld.

De waarde van eene uitkeering, die niet vervalt bij den dood van den genieter, wordt gelijk gesteld met die verschuldigd aan een zedelijk lichaam of instelling van de doode hand.

Voor uitkeeringen, verschuldigd aan zedelijke lichamen of instellingen van de doode hand voor bepaalden tijd, kan het belastbaar kapitaal niet hooger zijn dan het vijf en twintigvoud van haar jaarlijksch bedrag.

Voor uitkeeringen, verschuldigd aan zedelijke lichamen of instellingen van de doode hand voor onbepaalden tijd, wordt het vijf en twintigvoud der jaarlijksche uitkeering genomen.

Van alle lijfrenten en periodieke uitkeeringen, hiervoor niet genoemd, wordt de waarde naar den rentevoet van vier ten honderd door den aangever begroot.

E. Alle overige zaken worden geschat naar hare gelds waaide, in verband met hare bestemming, voor zoover deze op de waarde invloed heeft.

2e- voor het in vruchtgebruik bezeten vermogen:

op het overeenkomstig de bepalingen onder nommer 1 letter

Sluiten