is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag (tevens concept-notulen) van de oprichtingsvergadering van de onderafdeeling Nederlandsch-Indië, in den avond van Vrijdag, 4 Mei 1917 in het lokaal van Stam & Weijns, Nieuw-Gondangdia, Weltevreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 103

Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad, 's-Gravenhage.

Het protest der Belgische Bisschoppen en dat van de te Brussel verblijvende Ministers van Staat, Senatoren en Volksvertegenwoordigers stellen buiten twijfel, dat de wegvoering van duizenden Belgen naar Duitschland geschiedt onder omstandigheden, die haar tot een hoon maken voor de beschaving. Wel hebben enkele Regeeringen en gelukkig ook de onze reeds te Berlijn geprotesteerd, maar er moet blijkbaar meer gedaan worden, want de wegvoeringen duren voort. Nederland moet hier voorgaan, want Nederland is van den toestand in België het best op de hoogte. Met aandrang verzoeken wij de regeering tot een gemeenschappelijk optreden der neutrale staten het initiatief te nemen. De wijziging in den duikbootoorlog heeft getoond, dat reeds het optreden van één staat invloed hebben kan. Meer is van gezamenlijke actie te verwachten en meer moet thans ook worden bereikt. Duitschland moet de deportaties staken en de weggevoerde Belgen op menschwaardige wijze terugvoeren. Het moet de Belgische nijverheid zooveel mogelijk herstellen. Het moet beseffen, dat dit de eischen zijn, waarvan de neutralen niet zullen afwijken. Het tijdstip is gekomen, waarop de stem der menschelijkheid niet langer kan zwijgen uit overwegingen van eigenbelang.

Moge de Regeering toonen, dat zij leiding weet te geven, nu een groote plicht aan ons kleine volk onafwijsbaar wordt opgelegd.

Met groot genoegen plaatsen wij het bovenstaande stuk. Wij zijn er zeker van, dat hier gesproken wordt naar het hart van de groote meerderheid van het Nederlandsche volk. Dit volk wil niet verduren, dat de Belgische natie door Duitschland wordt uiteengeslagen. Reeds hebben zijn protesten de regeering genoopt tot een stap te Berlijn. Dat is een overwinning, want het is de eerste maal, dat Buitenlandsche Zaken zooiets durft bestaan. Wij waardeeren dat, maar ieder begrijpt, dat er meer moet geschieden, om te bereiken, dat Duitschland niet alleen de wegvoering staakt, maar de gedeporteerden terugkeeren laat. Dat wordt volkomen terecht verlangd in het adres aan den minister-president. Wel merkwaardig is het, dat ons thans berichten bereiken, volgens welke in sommige dorpen aan de Nederlandsche grens een aantal gedeporteerden zijn teruggekeerd. Niet alleen uit die grensdorpen zijn in 1914 Belgen naar Nederland gevlucht! En inmiddels gaan verder Zuidwaarts de wegvoeringen voort op groote schaal.

Hier is nu een aanleiding tot gemeenschappelijke actie der neutralen, die wellicht meer kans van slagen biedt, dan ooit te voren. Uit zulk een actie kan veel voortkomen. Moge men de gelegenheid niet opnieuw ongebruikt laten voorbijgaan.