is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag (tevens concept-notulen) van de oprichtingsvergadering van de onderafdeeling Nederlandsch-Indië, in den avond van Vrijdag, 4 Mei 1917 in het lokaal van Stam & Weijns, Nieuw-Gondangdia, Weltevreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 105 —

met voeten worden getreden. Wij roepen u op tot het oefenen van drang op uwe regeering, opdat zij snel en doortastend handele en de andere neutrale staten oproepe zich om haar te scharen. Van af het oogenblik, dat wij ons voornemen openbaar maakten een beroep op het Amerikaansche volk te doen, stroomden de adhaesiebetuigingen toe en blijven onverminderd toevloeien. Wij durven hier uit volle overtuiging, uit naam der menschelijkheid spreken. Onze hoop is gevestigd op het rechtsgevoel, dat tot de schoonste traditiën der Amerikaansche natie behoort. Wij zijn overtuigd, dat gij onze verwachtingen niet zult beschamen.

Instemming met dit verzoek kan betuigd worden door het zenden van kaartjes met adres aan den secretaris (Binnenland) mr. J. B. de la Faille, Vossiusstraat 54, Amsterdam.

„De Telegraaf", 13 April 1917, ochtendbl.:

DE DEPORTATIE DER BELGEN.

(Van onzen A-correspondent.)

DEN HAAG, 12 April.

In de hedenavond verschenen Memorie van Antwoord van minister Loudon op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van Buitenlandsche Zaken wordt over de deportatie der Belgen het volgende gezegd:

„Voor het oogenblik kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld hoeveel naar Duitschland weggevoerde Belgische arbeiders ingevolge de toezegging der Duitsche regeering aan de Nederlandsche naar hunne haardsteden in het gebied van Antwerpen zijn teruggebracht. De dienaangaande verstrekte opgaven zijn nog onvolledig, doch geconstateerd is kunnen worden, dat een niet onbelangrijk aantal gedeporteerden inderdaad teruggekeerd is. Naar Antwerpen zijn teruggezonden zoowel lieden, die als werkloozen moesten worden beschouwd, als personen die dit niet waren, terwijl hetzelfde gebleken is het geval te zijn met uit Mechelen weggevoerden.

Intusschen kan de ondergeteekende met voldoening aan de Kamer mededeelen, dat, blijkens juist ontvangen bericht van Harer Majesteits gezant te Berlijn, de terugzending niet langer bepaald is tot hen, die aanvankelijk uit het gebied van Antwerpen naar Nederland gevlucht waren, maar dat de Duitsche regeering den gezant, naar aanleiding van de door hem gedane stappen, thans officiëel heeft medegedeeld, dat zij maatregelen genomen heeft om alle indertijd uit Nederland naar het gebied van het generaal-gou-