Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

duizend gulden of daarboven, of bij regelmatig terugkeerende uitgaven van vijfduizend gulden of daarboven.

Art. 14.

1. De Raad van Bestuur dient elk jaar vóór 15 October eene begrooting in van de ontvangsten en uitgaven voor het volgend kalender-jaar.

2. De Baad van Bescherming stelt de begrooting vast in zjjne December-vergadering. De Baad van Bestuur woont die vergadering bij en dient daarin van advies.

3. Voor overschrijding van eenigen post der voorgestelde begrooting van uitgaven behoeft de Baad van Bestuur de machtiging van den Baad van Bescherming.

Art. 15.

1. De Baad van Bestuur legt vóór 1 April van elk-jaar' rekening en verantwoording af van de ontvangsten en uitgaven van het verstreken kalenderjaar.

2. Hij brengt gelijktijdig verslag uit van .zijn beheer en omtrent den toestand van de tot de Stichting behoorende bezittingen.

3. De Baad van Bescherming beslist in zijne Mei-ver.gadering omtrent de rekening en verantwoording. De Eaad van Bestuur woont die vergadering bij en dient daarin van advies. Goedkeuring der rekening strekt den Baad van Bestuur tot décharge.

Van het Dagelijksch Bestuur.

Art. 16.

1. De Baad van Bestuur benoemt uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van ten minste zeven en ten hoogste tien leden, volgens nader door den Baad van Bestuur te stellen regelen. De benoeming kan geschieden in dezer

Sluiten