is toegevoegd aan uw favorieten.

Zegelwet 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

Bijlage.

polis, die de administratie der courant of de vereeniging heeft is volgens art. 44 zege.pHchtig, tenzij een der vrijstellingen toepasse.ijk is. Afgegeven door de administraiie of door de vereeni^ zal de toss ïën^r °n<lerteekend' «« formaatzegel zijn onderworpen} tusschen deze en hare abonné's of leden bestaat geen overeenkomst van verzekering. "vereen

'Jt ^"neer in he* h00fd eener courant de mededeeling voorkomt dat hare abonné's verzekerd zijn voor genoemde bedragen krachtens de verzekeringsovereenkomst, gesloten met de Maat-

SlÏÏL" de t|at0 ^ zij desgewenscht aan de

abonnés een kennisgeving doen toekomen, dat zij als abonnézijn ingeschreven. Deze kennisgeving behoeft niet gezegeld te zijn

in2?; «t\CÓT\d00/ dÊ ,ÊZerS Van een blad na onderteekening in te dienen, houdende eenige bijzonderheden en voorwaarden nopens een ongevallenverzekering, is als een aanvrage te beschouwen en aus zegelvrij.

21. Declaraties, kwitanties en rekeningen van inspecteurs, betreffende reis- en verblijfkosten of voorschotten op refekosL zijn

ln'J£\att 'TV' B-w'hier toepassel«k <Verg- «Ïh*

en art. ói, a en slot).

efffcten0^^11!,"8 ,T Öfc ^ % *' geIdt °°k V0Of Indische «Wjten, fn Indiê behoorlijk gezegeld, als zijnde van algemeenen aard.

„aa , , d°0r °njUiste °PvattinK van art. 22 hun Indische effecten v^6r 1 ju„, 19,7 lieten bijzegeien, kunnen de bepaling van art 9. inroepen. Daar echter vóór 1 juni 1917 de vrijstelling van art 22. met gold, zijn geen termen tot teruggaaf aanwezig.

worft a?nVLUH£;ering Van Hifrenten « van andere sommen He, Ir l ï b.etrokkeaen 80m«ids een gezegeld kwitantie formuhet ~m teekening ««««"den. Na terugontvangst hiervan, wordt het geld overgemaakt, met verzoek de goede ontvangst te berichten.

Heft fH a?feriChtiS **" kw»*»«e-zegel onderworpen. Hetzelfde ,s het geval voor de ontvangst-berichten voor gelden.

««Sfk • °°; derd.e" (b"V- V°°r hypotheekrente), terw de' 5 ^ kn rechtstreeks aa«" ^n debiteur wordt gezonden

omdat mtïg ^ * * deze geval,en niet ^passeli ï

wofden vLZ hCeft ,beriChteD' Waafbff geze«elde k^a««*» worden verzonden, maar afzonderlijke berichten van ontvangst.

24. Een gedrukte kaart, verzonden ten bewijze dat een remise

met ™™SS? ,°f aan«eteeke«d«> brief werd ontvangenis c q!

verzonden „ilt 2CgeIe\indien 2« «" een schuldenaar wordt

bedrHf wn'I 20 Mn een agent voor ^ remise inhei:

oeanjt wordt gestuurd.