Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

De Luthersche Diaconessen Inrichting te Amsterdam;

Chr. Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekten te Heemstede;

Mariastichting te Haarlem; worden, mits de afgifte plaats heeft binnen vier jaren na de inwerking treding dezer wet, gelijkgesteld met de krachtens deze wet af te geven diploma's van verpleegster.

De diploma's van krankzinnigen verpleegster afgegeven door:

Medemblik en Grave (Rijksinrichtingen);

Vereen, tot Christ. verzorging van krankzinnigen;

Ned. Vereen, voor Psychiatrie en Neurologie;

Christ. Sanatorium voor zenuwlijders te Zeist; worden, mits de afgifte plaats heeft binnen drie jaren na de in werking treding van deze wet, gelijk gesteld met de krachtens deze wet af te geven diploma's van krankzinnigenverpleegster.

Art. 15. Deze wet treedt in werking op een door ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

TOELICHTING.

Ernstige bestndeering van het vraagstuk der Ziekenverpleging leert ons, dat op dit gebied in Nederland nog toestanden bestaan, die een ingrijpen van staatswege gebiedend noodzakelijk maken.

De veelal onvoldoende opleiding van verpleegsters, het ontbreken van een behoorlijk toezicht op de door haar af te leggen examens, en 'vooral ook het volkomen onbeschermd zijn van het publiek tegenover haar, die ofschoon onbekwaam en niet goed onderlegd, haar diensten als verpleegster aanbiedt, maken een regeling van staatswege onvermijdelijk. Hoezeer het particuliere initiatief op het gebied van de ziekenverpleging reeds veel goeds tot stand gebracht heeft, zoo is het toch niet in staat — en kan het dit ook niet zijn — de groote misstanden, welke thans nog bestaan, op te heffen.

Naar aanleiding van een adres (in 1907) door Nosokomos, Ned. Ver. tot bevordering der belangen van Verpleegsters en Verplegers, gericht aan den Minister van Binnenlandsche Zaken inzake Staatsinmenging in de ziekenverpleging, werd in 1911 een Rapport door

Sluiten