Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Zooals de steeds sterker gedifferentieerde arbeidsverdeeling den arbeider in het ambacht degradeerde tot verlengstuk der machine en hem daardoor alle liefde en alle devotie voor het werk zijner handen ontnam, zoo vervreemdde de moderne, steeds meer gemechaniseerde levenswijze, den burger van alle schoonheid en van alle rust tot zelfbezinning.

Het levensgeluk werd niet meer gezocht in de verdieping van het zelf in zich, maar in de heerschappij o"»er en het genot der dingen buiten zich.

In deze periode van sensualistische genotzucht dan gevoelden de enkelen van fijnere beschaving, in wie, zooals wij zeiden, de tradities van oudere cultuur nog doorklonken, — intellectueele grandseigneurs als de Gebroeders de Goncourt —, zich bijzonderlijk tot die schoone voorwerpen uit het Oosten aangetrokken die, door hun verfijnd

Sluiten