Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

zijn. Maar wil men de Engelsche wet goed begrijpen, dan moet men rekening houden met de Engelsche toestanden en opvattingen. Het is geen gebruik in Engeland alle bevoegdheden precies te omschrijven. Men houdt daar veel meer rekening met de strekking en bedoeling der wet. Al stond daaromtrent geen woord in de wet van 1870, toch heeft the Board of Trade steeds de vrijheid genomen, om in zijn jaarlijksch rapport allerlei vragen te stellen, waardoor het, zij het ook indirect, grooten invloed uitoefende op de gestie der ondernemingen, en ik ben overtuigd, dat als naar zijn oordeel een maatschappij niet solvent was, zij die vragen wel zoodanig zou stellen, dat eenige polishouders daarin aanleiding zouden vinden om bij the Court Sanierung of liquidatie der onderneming aanhangig te maken. Ook zie men niet over het hoofd, dat de Engelsche rechter een geheel andere positie inneemt dan de Nederlandsche. Deze is stipt gebonden aan de wet, hij is volkomen passief. Maar de Engelsche rechter is veel vrijer in zijn oordeel en neemt beslissingen naar zijn rechtsen billijkheidsgevoel.

Het bezwaar tegen het Ontwerp der Staatscommissie van 1883 was, dat zij al te slaafsch de Engelsche wet had gevolgd en niet voldoende rekening had gehouden met het verschil tusschen de Engelsche en Nederlandsche toestanden. Daardoor zou in de praktijk die wet hier veel minder goed gewerkt hebben dan in Engeland. Wilde men hetzelfde doel bereiken, dan moesten allerlei punten nader worden uitgewerkt en moest de taak, die in Engeland aan the High Court of Justice was opgedragen, niet zoo maar worden opgedragen aan onze rechtbanken, maar aan een speciaal in het leven te roepen college, de Verzekeringskamer.

Volgens het Ontwerp der Vereeniging was het uitsluitend de taak der Verzekeringskamer de jaarlijksche gegevens der maatschappijen te verzamelen en na te gaan of deze wel beantwoordden aan de wettelijke bepalingen; eenmaal 's jaars zoude zij een verslag uitgeven, waarin die gegevens zouden worden opgenomen. Voorts zou het haar taak zijn ten minste eenmaal in de tien jaren ten kantore van elke onderneming een onderzoek in te stellen, of de gepubliceerde gegevens inderdaad overeenkomen met de boeken der maatschappij. Dit is dus zuiver controlewerk, dus precies hetzelfde wat the Board of Trade in Engeland heeft te doen. Voorts werd haar een rol toebedacht bij overdracht van verzekeringsportefeuilles of samensmelting van maatschappijen. Slechts in één spe-

Sluiten