is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de commissie voor de bepaling der waarde van de tot het domein van den lande terug te brengen gedeelten der Pamanoekan- en Tjiasemlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Overgaande tot een berekening der exploitatiekosten vindt men voor uitgaven per M8. aan

kaploon ƒ g

sleeploon gem. 4 paal 2

kar eventueel lowry transport over gemiddeld 6 paal 3

laad en losloon .. ^

spoorvracht tot Bandoeng of Batavia 3

Totaal ƒ 14,—

5% renteverlies q jq

10% vendusalaris 2 80

Totaal generaal ƒ 17,50

Bij een voorgeschreven verkoop prijs van ƒ 28,— per M8. zou een winst te boeken

zijn van ƒ 28, ƒ 17,50 of ƒ 10,50.

Bij een aangenomen verkoop van 1750 M8. per jaar zou dit wezen 1750 X ƒ 10,50 of ƒ 18 375,—, waarbij komt een ƒ 1 000,— aan brandhout, zoodat jaarlijks gedurende 20

jaar een rente genoten zal kunnen worden van ƒ 19 375, .

Gekapitaliseerd volgens de bij de boschrenterekening gebruikte formule _ r (1. Op" — 1)

— , waarbij

1. Op" X O. Op

r is ƒ 19 375,—

p is 5%

n is 20 jaar

geeft dit tot uitkomst ƒ 19 375,— X 124.622 = ƒ 241455— of rond ƒ 241500,— (twee honderd een en veertig duizend vijf honderd gulden). Besumeerende komt rapporteur tot de conclusie:

a. dat de waarde der boschterreinen, noodig voor hydrologische en klimatologische belangen, haar uitdrukking moet vinden in de schadeloosstelling, te geven voor de bevloeide en te bevloeien terreinen;

b. dat speciaal in het bovenstroomgebied van de Tjiasem Eigenaresse alsnog afgeve een terrein groot 2200 H.A. ter versterking van aldaar te weinig bevonden hydrologische reserve;

c dat onteigening der bosschen, die geen hydrologische waarde bezitten en ook niet voor de houtvoorziening noodig zijn, zal plaats vinden door betaling van een som van ƒ 241 500 — (twee honderd een en veertig duizend, vijf honderd gulden).

.Jh De rente van' Staatsleeningen is thans 5 »/0 en zal vermoedelijk nog geruimen tiid zoonoog blnven.

Poerwakarta, 20 December 1917.

De Houtvester van Krawang ca., (w.g.) B. P HAAG.

Gezien: de Hoofdinspecteur, Chef van den Dienst van het Boschwezen, (w.g.) A. P. WEHLBURG. 19-1-'13.

Verslag.

23