Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

onmiddellijk te voldoen aan alle nieuwe eischen, die de evolutie van het leven aan hen stelt. Zij mogen geen dag, geen uur achterblijven; zij moeten gereed staan om iedere uitbreiding van het verkeer onmiddellijk ter wille te zijn; zij moeten door een absoluut aanpassingsvermogen, door een1 gropte soepelheid van bouw en organisatie, de ontwikkeling zelfs vergemakkelijken en bevorderen.

Geheel vreemd aan dezen dienst moge steeds zijn de onbehagelijke beklemming, die-een bureaucratische inrichting pleegt te geven: geen dienst sluit zoo nauw aan bij het gejaagde volle leven als die van Post en Telegraaf en het is onvermijdelijk, dat deze dienst zelf diezelfde voortvarendheid bezit.

Is het mogelijk dit te bereiken? Ongetwijfeld, mits de leiding van den dienst geschiedt met diezelfde ruimte van blik, diezelfde onbekrompenheid, diezelfde mercantiele energie, welke het particulier bedrijf plegen te kenmerken, mits de uitvoerders, het personeel, leeft onder diezelfde voortdurende inspanning van alle krachten en kan werken met hetzelfde élan.

Het zou een totale miskenning van den Post- en Telegraafdienst zijn, wanneer men meende, dat deze slechts een mechanisch instituut is, dat vrijwel automatische verbindingen tot stand brengt. Waar (deze opvatting heeft gegolden, is ze altijd noodlottig geweest voor den dienst en heeft ze geleid tot ontreddering.

Zoowel de Post- als de Telegraafdienst stelt voortdurend hooge eischen aan de zelfstandige ^werkzaamheid van de ambtenaren, aan hun capaciteit, aan hun ontwikkeling, aan hun intellect, zoowel als aan hun karaktereigenschappen. Juist het automar tische, het mechanisdhe, bleek noodlottig voor de werking, omdat het de aanpassing van den dienst

Sluiten