Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUUR VAN HET OCTROOI

463

wanbetaler te boek te staan en den Octrooiraad de moeite te besparen, welke het gevolg is van het uitblijven der betalingen, zal hij aan het doen van afstand de voorkeur geven boven het staken der betalingen.

Een stilzwijgende afstand, bv. door het niet-vervolgen van inbreuk op het recht, kan in ons recht niet erkend worden.

462. Frankrijk. Het Fransche recht kent den afstand als oorzaak van het te niet gaan van octrooien niet.

Duitschland. De rechthebbende kan van het octrooi afstand doen. Het octrooi gaat ingevolge § 9 der wet te niet door afstand (Verzicht). Een vorm is voor het doen van afstand niet voorgeschreven.

Engeland. De rechthebbende kan van het octrooi afstand doen (surrender the patent) door kennisgeving aan den Comptroller. Deze trekt daarna het octrooi in, na de belanghebbenden te hebben gehoord (sect. 268).

Ook is mogelijk, dat een gedeelte van het octrooi wordt opgegeven (zie hieronder nr. 485).

Amerika. Het Amerikaansche recht kent den afstand (abandonment) als oorzaak van het te niet gaan van octrooien in verschillende vormen. Men onderscheidt den afstand van het recht op de uitvinding vóór of na de octrooiverleening; uitdrukkehjke en stilzwijgende afstand. Onder afstand vóór de octrooiverleening verstaat men feiten of handelingen, die ook volgens ons recht de octrooieering zouden beletten of een octrooi, indien het verleend werd, vatbaar zouden maken voor vernietiging, als bv. de bekendmaking van de uitvinding of het toelaten van de toepassing der uitvinding door derden. Het octrooi verleend ten aanzien van een uitvmding, niettegenstaande de rechthebbende daarvan, vóór de verleening afstand gedaan heeft, is nietig. Als gevallen van uitdrukkelijken afstand na de octrooiverleening ontmoeten we: de uitdrukkehjk uitgesproken openbare verklaring, het opgeven van bepaalde claims (disclaiming), surrender of the letters patent (zie nader over deze punten hieronder nr. 485). Een stilzwijgende afstand van het octrooi is wel gezien in het toelaten van inbreuk, maar het staat niet vast, dat daardoor het octrooirecht verloren gaat (Walker, §107).

463. Het vervallen van het octrooi als gevolg van het niet betalen der daarvoor verschuldigde rechten is in art. 49 nader geregeld.

Sluiten