Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Staatscourant bekend gemaakt, hoeveel studenten ter opleiding tot officier van gezondheid kunnen worden aangenomen.

§ 2. Verzoeken om volgens dit Reglement te worden opgeleid, moeten, bij gezegeld request worden ingediend aan den Minister van Oorlog en wel door den student zelf, indien hij meerderjarig is, anders door hem of haar, die over den student de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent.

Het request moet eene duidelijke aanwijzing bevatten of men opleiding verlangt op den voet van art. 4, § 2 of § 3, en vergezeld gaan van:

a. een extract-geboorteregister van den student, of ter vervanging daarvan eene akte van bekendheid;

b. een bewijs, dat hij is Nederlander;

c. een bewijs of bewijzen van goed gedrag, afgegeven door het hoofd der gemeente (of door de hoofden der gemeenten) waar de student gedurende de laatste zes maanden is gevestigd geweest;

d. een bewijs betreffende het examen waaraan hij laatstelijk heeft voldaan;

e. een bewijs, dat de student zijne plichten ten aanzien der militie vervuld heeft of tot geen dienst bij de militie gehouden is of geweest is;

f. eene verklaring van den adressant, waaruit blijkt tot welk bedrag reeds collegegelden voor of door den student zijn betaald, alsmede in hoeverre die gelden aan het Rijk of aan de gemeente Amsterdam zijn betaald ;

g. eene verklaring van den adressant, waaruit blijkt, dat de student niet reeds op eenigerlei wijze van Rijkswege geldelijken steun ontvangt ten behoeve van zijne studiën.

Voorts moet in het request worden vermeld of de student al of niet eenige vrijwillige verbintenis bij de Zee- of Landmacht heeft aangegaan.

§ 3. Gunstige beschikking op het request is in de eerste plaats afhankelijk van den uitslag van een mili-

Sluiten