is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

betrokken persoon geen aanspraak op overtocht voor zijn gezin zal kunnen doen gelden;

f de leden van het gezin van den militair beneden den rang van officier, die de reis voor gouvernementsrekening aanneemt krachtens punt d van deze paragraaf;

g de leden van het gezin van een afgetreden commandant der zeemacht en chef van het Departement der Marine in NederlandschIndië, die naar Nederland terugkeert.

« II Gelijk recht als in § I van dit artikel hebben, doch slechts voor éénmaal en voor zoover zij zich buiten Europa bevonden mits niet op weg daarheen, in de gevallen hieronder sub a en e tijdens het ontslag, in het geval sub d tijdens het overlijden van den echtgenoot of vader, in het geval sub e tndens het vonnis van echtscheiding in de registers van den burgerlijken stand werd ingeschreven en in het geval sub f op het voor het hoofd des gezins aangegeven

!Talï: Europeesche burgerüjke ambtenaren en officieren, zoomede ' de Europeesche en Afrikaansche militairen beneden den rang van officier, die eervol met toekenning van of met recht op pensioen of gagement ten laste van de Indische begrooting uit den dienst zijn ontslagen; b. zfl die, terwijl zij tot de in Nederlandsch-Indië dienstdoende zeemacht behoorden, eervol uit den zeedienst zfln ontslagen, met toekenning van of met recht op pensioen; c 2Militairen beneden den rang van officier, die zich buiten C' Neder^ndsch-lndië voor den dienst aldaar hebben vebonden en binnen drie jaren nadat zij, wegens expiratie van dienst met gewoon paspoort de gelederen verheten, de terugreis naar Nede fand aannemen, welke termfln van drie jaren voor-h m d* inmiddels een verband bij de legerreserve mocht hebben aangegaan, verlengd wordt met zijn diensttijd bij die reserve; d. de leden van het gezin nagelaten door:

ie den overleden Europeeschen ambtenaar of officier of door nem, die overleden is terwijl hfl zich in Nederlandsch Indië bevond voor tijdelijke dienstvervullingen, waarvoor■ bfl door het Departement van Koloniën was uitgezonden, tenzrj bij de regeling zijner speciale commissie of tijdelijke dienstvervullingen bepaaldelijk is uitgemaakt, dat hfl geen aanspraak op overtocht voor zfln gezin zou kunnen doen gelden;