Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Oeneralen Staf, 's Qravenhage 1905" en gebruik makende van de in Nederland opgedane ondervinding betr. de gebreken en leemten die deze Indeeling aankleven, in verband met de voor Indië eenigszins afwijkende omstandigheden, werd samengesteld eene „Indeeling van den Catalogus der boekwerken, kaarten, fiches enz. aanwezig bij de Krijgsgeschiedkundige Afdeeling van den Generalen Staf te Bandoeng" (Bijlage II).

Op volledigheid maakt deze „Indeeling" voorloopig nog geen aanspraak daar het in de toekomst zeer wel mogelijk zal zijn dat, naarmate de werkzaamheden vorderen, wijziging en aanvulling noodzakelijk zal blijken.

Zoo zal het b.v. bij het verzamelen der gegevens betr. de Krijgsverrichtingen na 1815 in den Indischen Archipel (Derde afdeeling Hoofdstuk III 3 b Tijdperk E) zeer waarschijnlijk blijken dat nog in andere dan de aldaar vermelde landstreken en eilanden, krijgsverrichtingen hebben plaats gehad of dat eene andere indeeling daarvan wenschelijk is; ook kan een aanvulling of wijziging van de aangenomen verdeeling der Krijgsgeschiedkundige onderwerpen wenschelijk blijven.

a 2. Heeft het excerpt uitsluitend betrekking op een bepaalde Krijgsverrichting b.v. de 2e expeditie naar Palembang, dan wordt als „onderwerp" ingevuld „1821 2e expeditie naar Palembang" en verder ingevuld: Derde Afdeeling Hoofdstuk Iir 3 b Tijdperk E II Sumatra 5 Palembang.

Heeft het excerpt uitsluitend betrekking op b.v. „Legerverpleging" of „Formatie", of „Gewapende korpsen buiten het leger" enz. dan wordt dit „Onderwerp" op de kaart ingevuld en verder respectievelijk „3e Afdeeling Hoofdstuk I E 3 a" of „3e Afdeeling Hoofdstuk II L 1 a" of 3e Afdeeling Hoofdstuk II M" enz.

a 3. Worden in eenzelfde excerpt verschillende onderwerpen, in de „Indeeling" voorkomende, behandeld dan moet dit excerpt (dan wel het betreffende extract daaruit) ook (kunnende zulks door een schrijver worden gedaan) onder elk dier onderwerpen worden gebracht. •

Ongetwijfeld vordert dit veel werk, maar men verkrijgt daardoor het groote voordeel dat, wanneer de fiches betreffende elk voor de Krijgsgeschiedenis van belang zijnd onderwerp

Sluiten