is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

uniform, beschrijving'uniform opperofficieren, onderscheidingsteekenen voor bijzondere dienstvakken (met 2 platen). No. 16. Koninklijk besluit van 1 April 1909 n? 31 betr. wijzigingen in de blauwe attila voor officieren en minderen, bepalingen omtrent overjas en kapotjas, wederinvoering halssnoeren, nieuwe sperp, afschaffing giberne, uitmonsteringskleuren (met één plaat). (Zie onder „uniform").

17. Koninklijk besluit van 5 October 1911 W 65 betr.

wijziging witte uniform en rangdistinctieven.

18. Algemeene Order van 30 December 1911 W 68 betr.

de invoering van een grijsgroene veldkleeding, rangdistinctieven; sergen jas en blauw katoenen pantalon vervallen (met 4 platen). (Zie onder „uniformen").

19. Verzameling op de voorschriften betr. de kleeding

en uitrusting van het Ned.-Indische leger (bijgewerkt tot Algemeene Order n! 31 van 1912).

4. Verpleging van vreemde legers.

Nihil.

F. Geneeskundige dienst.

No. 1. Geschiedkundige aanteekeningen betr. formatie, titulatuur enz. bij den Geneeskundigen dienst. Blz. 2 en 40 Deel I der „Krijgsgeschiedkundige aanteekeningen betr. de Oost-Indische koloniën 1840 —1890".

(Zie onder „3e Afdeeling, Hoofdstuk II A. b. 11° la").

2. Reglement van den Militairen Geneeskundigen

dienst in Ned.-Indië. (Gouvernements besluit van 14 Juni 1846 II? 5). (Zie onder „3e Afdeeling, Hoofdstuk II K. a. n? 13).

3. Reglement voor den Militair Geneeskundigen dienst

in Ned.-Indië, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 December 1848 n? 103.