is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

het uiterlijk fatsoen nog bewaard. Ten slotte heeft hij in z'n wilde jacht naar genot driest alle hindernissen omver geloopen. Er is geen enkele rem overgebleven, die z'n vaart naar den afgrond vertraagt. Als 'n waanzinnige stort hij zich van den eenen zondepoel in den anderen.

't Is, alsof hij alle zedelijk gevoel heeft uitgeschud. Ieder goed woord, dat Ge tot hem spreekt, vindt 'n verkeerde plaats: hij koelt z'n moedwil door van kwaad tot erger te gaan.

Kom hem vooral niet aan boord met God of godsdienst Gij zoudt 'n ware uitbarsting van uitgelatenheid teweegbrengen. Hij zou U beurtelings fijn en grof bespotten, U overladen met hoon.

En toch.... Het opzettelijke, het overdrevene, het matelooze, de hartstocht, die met dit alles gepaard gaan, bewijzen, dat deze jonge man iets te overwinnen heeft.

Er is 'n stem in hem, die zich blijkbaar maar niet laat overschreeuwen. Er leeft iets in hem, dat zich, naar het schijnt, maar niet wil laten doodtrappen. Paulus spreekt zoo treffend van „de verzenen tegen de prikkels slaan".

In het diepst van z'n ziel heeft hij geen vrede met z'n lichtmisbestaan. Z'n eigenlijke wezen gaat uit naar iets anders. Hij kan wel kwaad doen, maar hij kan nooit goedvinden, dat hij het doet.

Over het heel of half-bewuste zoeken naar God van „ongodsdienstige" menschen sprak ik reeds eenige bladzijden te voren.

Zelfs in de gevallen, die ik hier aanduidde, is hetgeen gezocht wordt, tevergeefs, maar werkelijk gezocht en onder alles smartelijk gemist: de wezensontplooiing, de „verzadiging van vreugde", de volheid van leven,