Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar is men binnen, in den koelen tempel. Waar het licht vandaan komt is mysterie, maar het concentreert zich in de wierookwalmen boven het altaar. Muziek en doodsche stilte, woord en handeling wisselen elkaar af; en nu zal de "Weging" plaats vinden. Op het oogenblik dat Maït, Godin der Waarheid, op de eene schaal zal treden, is het of er leven komt in het

groote steenen beeld van Osiris; de oogen fonkelen en

bewegen*)

Wij 20ste eeuwers kunnen onze verbazing niet öp, als wij nog enkel de foto's zien van wat thans vernield, dood en verlaten is; de vreemdeling die het medemaakte moest zich wel in een andere wereld wanen; en de Egyptenaar zelf zou aan den indruk ontkomen zijn?

Het is onaannemelijk. Depriesters die het rituaal afschreven, opstelden of verbeterden hadden daarmede toch een doel ? En wat zou dit anders zijn geweest dan invloed te oefenen ten goede, en te zorgen dat, althans in het gemoed van een enkelen uitverkorene, zou ontstaan het verlangen om te helpen opbouwen eene algemeen geldige, wetenschappelijke moraal, een niet te lesschen dorst naar gerechtigheid?

De overlevering omtrent Pythagoras wijst nu m. i. voldoende uit dat de Egyptische priesterschap in dien genialen vreemdeling zulk een uitverkorene heeft gezien en hem in de diepste geheimen heeft ingewijd. Maar in elk geval blijkt wel, uit zijn latere werkzaamheid in Zuid-Italië, dat de spil van zijn denken was: gerechtigheid in den meest algemeenen zin; recht niet alleen voor mensch en dier, maar ook aan planten, voorwerpen, gevoelens, tot zelfs aan de meest abstractobegrippen!

Een geweldige taak; die hij wetenschappelijk tegemoet trad. *) Flinders Petrie heeft daarvan duidelijke sporen gevonden.

8

Sluiten