Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

getroffen dienden te worden. Vandaar zij den raad gaf, het niet bij een particulier examen te laten, doch het daarheen te leiden, dat een Staatsexamen voor Deurwaarders werd ingesteld, en zij bij het opmaken harer voordrachten, alleen rekening had te houden met Candidaat-Deurwaarders.

Dienovereenkomstig heeft de Vereeniging van Candidaat-Deurwaarders gehandeld. Wel wetende dat requestreeren alleen niet veel zou helpen, heeft zij eerst de geheele Rechterlijke Macht eens gepolsd, omtrent het gevoelen wat enkelen harer leden hadden gemeend in het belang van het. algemeen naar voren te moeten brengen.

Dit onderzoek heeft verrassende resultaten opgeleverd.

De vereeniging zond aan alle leden der Rechterlijke Macht een circulaire, vergezeld van een programma voor het examen van deurwaarder, waarop behalve de eischen, ook de examencommissie voorkwam.

In gemelde circulaire werden aan de leden der Rechterlijke Macht twee vragen gesteld, luidende als volgt:

lo. Is U.E.A. niet van oordeel, dat het gewenscht is, dat in verband met de groote toename van het aantal sollicitanten naar de betrekking van deurwaarder, alsook tot verheffing en veredeling van het deurwaardersambt, doch zeer zeker om aan den verouderden toestand een einde te maken, zoo spoedig mogelijk een examen van Staatswege voor deurwaarder wordt ingesteld, en alsdan zij. die met goed gevolg het examen hebben afgelegd, naar anciënniteit tot deurwaarder worden benoemd, subsidiair, algeheele herziening van Reglement IV, voor wat betreft de organisatie, en den dienst der deurwaarders?

Sluiten