Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Thans zijn de uitgestrekte vestingwallen meerendeels geslecht; de rond Breda gelegen wegen dragen geen sporen meer van hunne vroegere vernieling; overal groeit welig houtgewas en siert hoog opgaand geboomte het landschap. Zoo zijn de voor oorlogsdoeleinden in den bodem geslagen wonden weer geheeld; maar van het voorkomen der omgeving in vroegere eeuwen is weinig meer terug te vinden.

Met de gebouwen, welke zich eertijds rondom de stad bevonden, is het, vooral ten noorden en noordoosten, niet anders gesteld.

Het oude kasteel van de heerlijkheid Gageldonk bleef tot in het begin der 17e eeuw in stand, toen het gesloopt en door eene bouwhoeve vervangen werd. Deze, met hare schilderachtige poort in het hooge middengebouw van ouden steen, heeft haar voorkomen van eertijds nog grootendeels behouden. De oude kelder en een overwelfd vertrek moeten nog overblijfselen zijn van het oude slot. De aloude kapel nabij de hoeve blijft de herinnering aan het grijze verleden levendig houden.

Op den Emelenberg, achter het Speelhuis, staat thans eene hoeve, waar in vroegere eeuwen eene Huizinge verrees.

Het Speelhuis zelf, eene stichting van Prins Maurits ' ten noorden van den Belcrumpolder, werd in 1824 gesloopt.

Het langst bleef het Huis dm Emer in stand, een oud geheel omwaterd adellijk slot, een half uur gaans van Breda onder Prinsenhage gelegen, aan de westzijde van de Beneden Mark, ter hoogte, waar aan de oostzijde de Emelenberg lag Reeds meer dan zeventig jaren zijn echter voorbij gegaan, sedert het onder mokershanden viel.

Dank zij de goede zorgen van wijlen Jhr. Mr. P. van den Brandeler, is het uiterlijk voorkomen van het kasteel aan de vergetelheid ontrukt. Toen in of tegen 1850 door hem werd vernomen, dat het gebouw gereed

Sluiten