Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

wegingen versnelt, wat het gevoel geeft meer te kunnen, over meer energie te beschikken. Tevens neemt onze spierkracht na het gebruik van- een kleine hoeveelheid alkohol toe. Maar èn de versnelling der beweging èn de vermeerdering van het arbeidsvermogen zijn slechts tijdelijk. Binnen een half uur treedt een verlangzaming van de bewegingen in en is het arbeidsvermogen dermate verminderd, dat per slot van rekening veel minder kracht werd voortgebracht, dan zonder het gebruik van alkohol het geval ware geweest.

Bijgevolg kan een enkele borrel een inspanning, die slechts kort duurt, vergemakkelijken. Bij eiken arbeid, die eenigen tijd vraagt, doet hij meer kwaad dan goed. Liefhebbers van sport weten dit.

Alkohol, die ons arbeidsvermogen voor een oogenblik vermeerdert, doet dit waarschijnlijk op dezelfde wijze als waarop de zweepslag een paard aanzet. Kan' hij voor het lichaam ook een bron van kracht zijn, zooals de haver dit is voor genoemd trekdier? Hoogstwaarschijnlijk ja. Aangezien we echter niet gewoon zijn om stoffen, die al heel spoedig als vergift werken, voedingsmiddelen te noemen, is het verstandig om ook aan alkohol- dien naam te weigeren.

Of reeds weinig alkohol een merkbaren invloed uitoefent op den bloedsomloop, hangt waarschijnlijk geheel daarvan af, of de gebruiker aan alkohol gewend is of niet. In het laatste geval zal een roode gelaatskleur als gevolg van de verwijding van de vaten der huid zijn waar te nemen en een snellere pols als verschijnsel van een geprikkeld hart.

b. 'De gevolgen van het gebruik van een groote hoeveelheid alkohol.

Behalve de 'zoogenaamde nawerking onderscheidt men hierbij drie stadiën : opgewondenheid, dronkenschap en verdooving.

De door alkohol opgewondene is uitgelaten en staat goed met zich zelf. Laatstgenoemde eigenschap, die deels het gevolg is van een verbeterde stemming, deels berust op een verzwakt waarnemings- en denkvermogen, gaat gepaard met een overvloed van woorden en bewegingen en leidt tot snelle en onbekookte besluiten en handelingen.

Bij den man, die in dronkenschap verkeert, zijn daarentegen de verschijnselen van veel spreken en vlug 'bewegen minder sterk; zelfs gaan ze dikwijls over in het tegenovergestelde: spraak en beweging, die bovendien beide onzeker zijn geworden, geschieden langzamer dan nuchter.

Wat eindelijk het waarnemen en het denken betreft, bij den

Sluiten