Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Met lof werd ook genoemd een Nederlander, Dr.J. H. Basting, die zich van meet af had aangesloten bij den ontwerper van het grootsche plan, en veel heeft bijgedragen tot de stichting der filantropische inrichting.

Reeds onmiddellijk na de eerste conferentie vormden zich door geheel Europa comité's met het doel eene vereeniging op te richten op de te Genève besproken grondslagen met een internationaal karakter.

Legioenen menschlievenden, zoo lezen we, rezen als het ware uit den grond — gelukkig — om eensgezind aan het werk te gaan.

Nogmaals wordt genoemd Dr. Basting , die in vereeniging met generaal Knoop, het eerste het Roode Kruis populair maakten in Nederland.

En toen men op den goeden weg was werd reeds een jaar later in 1864 te Genève, alwaar dus de hoofdzetel .was gevestigd, de tweede conferentie geopend, waarin men gewichtige besluiten nam.

De grondslag was: De filantropische vereeniging moet internationaal zijn. Nimmer mag worden gevraagd naar rang of stand, onverschillig van welke nationaliteit.

En dat besluit is tot den huidigen dag eerlijk en met roem gehandhaafd.

De grondlegger van die reusachtige inrichting heeft een werk geschreven in het fransch over zijn bezoek aan de slagvelden van Solferino. Zijne indrukken bij het zien dier menschelijke verwoesting, de eerste hulp, en zijne plannen tot de stichting der vereeniging, die hem als het ware over het hoofd is gegroeid,

Sluiten