Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

lm groszen und ganzen geldt thans de volgende regeling:

a. de beteekenissen van het woord, in zijn verschillende functies, achter elkaar.

b. voorbeelden.

c. samenstellingen.

d. afleidingen, indien niet eene belangrijke spellingwijziging eene afzonderlijke behandeling wenschelijk maakte.

Dat een afzonderlijke] behandeling van de samengestelde vormen de gemakkelijkheid van het opzoeken zou bevorderen meen ik te mogen betwijfelen; doch buitendien zou, alsmen hiertoe overging, de inhoud aanzienlijk moeten worden bekort, of het woordenboek aanmerkelijk moeten worden uitgebreid, twee dingen, die in 't belang der gebruikers in; de eerste plaats dienden vermeden te worden. Zeer zeker levert hierbij het hoogst arbitrair gebruik der hyphens eenige moeielijkheid op, en draagt, als alle lexicographisch werk, ook dit noodwendig een sterk persoonlijk karakter; doch wie tegen bezwaren of onvolmaaktheden opziet, doet het best, zelfs met de herziening van een woordenboek maar liever niet te beginnen!

Dat al de afleidingen aan het eind van de artikelen werden geplaatst vindt zijd ven klaring in de overweging, dat het alleen op deze wijze mogelijk werd te overzien in hoeverre; wellicht bij volgende uitgaven, door een natuurlijk weer systematische vereenvoudiging, ook nog voor deze een afzonderlijke plaats zou kunnen worden ingeruimd.

Met de wenschen mijner vele correspondenten werd zooveel mogelijk rekening gehouden. Aan één verzoek evenwel, om de aanwijzingen Slang en Amer. te willen uitbreiden, heb ik zeer tot mijn spijt niet kunnen voldoen. Liefst had ik ze alle weggelaten. In de moderne literatuur wemelt het van woorden en vormen, die enkele jaren geleden streng zouden zijn veroordeeld, en talrijke zoogenaamde Americanisms zijn niets dan tijdelijk verouderde' vormen, nog voortlevend in hedendaagsche dialecten, waarvan het hoogst moeilijk is met; zekerheid te verklaren of ze gereïmporteerd zijn van uit Amerika, of door de schrijvers aan locale dialecten direct werden ontleend.

Mijn hernieuwden dank aan mijne trouwe medewerkster en aan den Heer J. Coster, Directeur H. B. S. te Vlissingen, die me weer zeer belangrijk en uitstekend „beleg!" materiaal voor beide deelen toezond. Van de gewaardeerde bijdragen van den Heer A. Broers, Leeraar H. B. S. te 's Gravenhage, kon ik tot mijn spijt slechts voor het 2e deel gebruik maken.

Ook den Heeren J. Browne, Somerset West, Zuid-Afrika, en K. Hoeksema, Muskegon, Michigan, U.S.A., die de vriendelijkheid hadden, me uitgebreide aanteekeningen te doen toekomen, betuig ik mijn hartelijken dank voor hunne welkome belangstelling. En waar ik aan sommige wenschen of verwachtingen ook tot nu toe niet mocht hebben voldaan, veroorloof ik me, den wellicht wat nerveuzen gebruiker zachtkens te herinneren aan Byron's bekende woorden:

"A man must serve his time to every trade Save censure — critics are all ready made." STEENWUK, April 1913. L. VAN DER WAL

BIJ DE ZEVENDE UTTGAVE.

Nu de heer L. van der Wal zoo beleefd was, om mij - op verzoek - de bewerking van dit deel over te laten, past mij een woord van oprechten dank daarvoor. Maar daarvooii niet 'alléén. Hij heeft mij door de groote moeite, die hij zich voor de drie voorgaande uit-' gaven heeft gegeven, en voor de zeer gewaardeerde medewerking, aan déze verleend door het maken van bijvoegingen en correcties op de eerste proef, voor goed aan zich verplicht.

Ik heb aan deze uitgave veel nieuwe stof toegevoegd, en mijn best gedaan, de inrichting van het werk te vereenvoudigen en voor den gebruiker te vergemakkelijken. Voor de beginselen, waarop mijn arbeid steunt, mag ik zeker wel verwijzen naar de vier punten,in de voorrede van den eersten druk vermeld. Het is mij gebleken, dat daarmede niet altijd rekening wordt gehouden.

's-Gravenhagk, December 1915. K. TEN BRUGGENCATE.

Sluiten