is toegevoegd aan je favorieten.

Engelsch woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KICKSHAWS.

302

KINK.

sprong vroolijk rond; He was —ed upstairs lnto a splendidpost = werd vooruit geschopt, en kreeg; —er = schopper, voetbalspeler, paard dat achteruit slaat, dwarskop.

Kickshaws, kikëbz, beuzelarijen,wissewasjes, liflafjes (tegenover „soliede" kost).

Kicksies, ktksiz, broek: —bnllder = kleermaker.

Kid, kid, subst. jonge geit, geitenleer, glacéhandschoen, kind, oilzin, zwendel, vaatje, platte schotel, takkebos; adj. van geitenleer; — verb. ter wereld brengen, bedotten: — boots; Tbere is no -ding abont him Mi men kan op hem aan; Many candidates — to their constituents = houden hunne kiezers voor het lapje; — -gloves = glacé-handschoenen.

Kidder minster, kidaminsto, goedkoope stof v. vloerkleeden: — carpet.

Kiddle, Kidel, ktd'l, teenen vischweer.

Kiddy, ktdi, ventje; dief: — verb. bedotten.

Kidling, ktdlin, klein geitje.

Kidnap* kidnap, stelen, met geweld ontvoeren, pressen; —per = steler (van kinderen), zielverkooper.

Kidney, ktdni, nier; soort, aard: They are all of tbe right (same) — = zij zijn allen van 't goede (zelfde) soort; — -bean = witte boon; —form, — -sbaped = niervormig.

Kiefekil, kifikil, meerschuim.

Klldare, kildèa.

Kiiderkin, Icildskin, vaatje van 18 gallons. Klikenny, kilkeni.

Kill, kil, dooden, blusschen, dooven, stillen; subst. het dooden, gedoode prooi: Shedanoes to — = zij is een onvermoeide danseres; To — time == den tijd dooden; It would be a case of — or cnre = er op of er onder; To — off m in massa dooden: slachten; — devil = rum of sterke drank in 't algemeen; He ls a —Joy = een spelbederver, een „saaie Klaas"; —time = tijdverdrijf'"" ^

stilling, kllin,, doodelijk, onweerstaanbaar, vreeselnk: You are too — = je laat me nog doodlachen; To look — = er onweerstaanbaar uitzien.

Killaloe, kiblou; Klllarney, kildni.

Klllick (= KUIoek) kliek, klein bootsanker, ankersteen.

Killlgrew, klligrü; Kilmarnock, kilmanak; Kilmore, kilmö.

Klln, kil(n), oven, eest, kalkoven; — -dry in een oven of eest drogen; — -hole = mond van een oven.

Kilo, ktlou, Kilogram (me), kilogram,

kilogram; Kilolitre, kilallta, kiloliter; Kilometer, lefiamlta, kilometer; Kilowatt, ktlawot = 1000 Watt (Electr.). 1,1 ' Kilsyth, kihutth.

Kilt, kilt, subst. korte rok der Bergschotten (— length tegeno. dress I.); — verb. opnemen; —ed = (loodrecht) geplooid.

Kin, kin, subst. maagschap, bloedverwantschap, bloedverwant, maag;adj. verwant, van dezelfde soort: Nearof — t& nauw verwant; He is nejet of — " de naaste bloedverwant; No — no care = geen koeien,geen moeien; I do not care for him and all hls hlth and — = en zijne geheele familie.

Klnehln, ktnêin. kindje; — cove — jonge dief; — lay — diefstal aan kinderen.

Kind, kaind, subst. soort, kunne, geslacht, wijze; adj. vriendelijk, goedaardig,natuurlijk, .weldadig, goedhartig: I will pay you. in — = in natura, met dezelfde munt; TDholdreligious convictions of a — = er nog eenigszins godsdienstige overtuigingen op na houden; These — of people = dit slag menschen; He has grown ont of — = is uit denaard geslagen; I — of thonght you were there = ik dacht soms (ook wordt ** of vérbasterd tot — er: Amer.); To send one's — r egards = vriendelijk laten groeten; —hearted = goedhartig.

Kindergarten, kindsg&t'n, Fröbelschool; — • mistress sa Kindergartner, kindagitna, onderwijzeres van eene Fröbelschool.1''1'

Kindie, klnoVl, Ontsteken, aansteken, doen ontvlammen of ontbranden, opwekken, opwinden, vlam vatten, ontbranden: Thls — d discontent to flame = dit deed de ontevredenheid uitbarsten; The shavings can be used as klndlings = als vuuraanmakers.

Klndliness, kalndlinas, welwillendheid, vriendelijkheid; adj. Kindly: To take something — of a person = iets goed opnemen; To take — to something = met iets op hebben; gesteld''zijn op; The pig fattens - on this food = zet flink vleesch aan van; Kindness = vriendelijkheid, etc.

Kindred, ktndrid, subst. verwantschap, verwanten; adj. verwant, van denzelfden aard.

Klne, kain, koeien.

Kinematles, k&inamatiks, leer der beweging; Kinematograph, kamimetagraf, kainamatagraf, kinematograaf.

Kinetic, kainetik, bewegend, krachtig, motorisch; — s = mathem. leer der beweging; Kinetoscope, kainitaskoup.

King, kin, koning, vorst, heer, dam (in het damspel); — verb. tot koning verheffen; den koning spelen (it); - at-arms (- of arms) = wapenkoning? —'s-bench = vroeger een gerechtshof; The —'s (Queen's) English = grammaticaal, zuiver Eng.; — 's(<tueen's) evidence = medeplichtige, die getuigenis aflegt tegen zijne kameraden; —'s evil = klierziekte:' To touch for the —'s evil = door handoplegging genezen; —'s-yellow = koningsgeel; -»s coach (cushlon): To carry in a — = op saamgevouwen handen dragen (kinderspel); —-craft = regeerkunst, staatkunde; —-cup bel scherpe (ook knoldragende) boterbloem; —fish = soort v. makreel: —-fisher = ijsvogel; —killer = koningsmoorder; —-post = middenstijl van het dak; —-wood = hard Braziliaansch hout.

Kingdom, ktncFm, koninkrijk: The — of God; Auiuial, mineral and vegetable

— = dieren-, delfstoffen- en plantenrijk; —-come = de eeuwigheid; He went to

— -come = hij is overleden. Kinglet(-ling), ktnlat, koninkje; Klng-

less; Klngllke = Klngly = koninklijk; Kingship.

Kink, kink, subst. kink, slag in een touw, gril, eigenaardigheid; — verb. kinken: There hod not been the slightest — or hlteh = geen enkele kink lorden kabel; We got the business ont of the — «s aan den gang, aan het rollen; — y = met bochten. i<

man; ask = ask; form = fam; but = b«t; leara = Km; line = laln; house —hans; net; care = ké»; fate — feit; tin; asleep = esllp; not; law --- IA; lord = lod; boy = boi;