Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

509

SEND.

dtd lt of talm— = uit eigen vrijen wil;

— do» — have = niets gaat boven den man, zelf; — -abasement = zclfverlaging, zelfvernedering; —absorption = het opgaan in zichzelf; - —-abuse — misbruik van eigen vermogens, zelfbevlekking; --acting = zelfwerkend; —-accuslug: --annihilation = zelfvernietiging; — -assertlve = aanmatigend; subst. —assertlon; —een tred = in zichzelf opgaand; A —-closing door; —-collected = zichzelf meester, bedaard; —eommand = zelfbeheersching; - •corn* rnnnlng = te rade gaand met zichzelf; — complacency = zelf-ingenomenheid; — concelt = ingebeeldheid; — -eonceited = ingebeeld: — -confidence = zelfvertrouwen; —-congcions = bescheiden, verlegen, overdreven gevoelig voor, teruggetrokken, ingetogen; zelfbewust; —consnmer = haard met rookverbranding; —-contained = eenzelvig, zichzelf meester, afgesloten; duidelijk, op (in) zichzelf voldoende: —contained flats = bovenhuizen met aparten opgang;

— -control m zelfbeheersching; —-denlal = zelfverloochening; — -destr netton = zelfmoord; —doe tor ing; --effacing — zichzelf wegcijferend; —esteem = achting voor zichzelf; —-evident = klaarblijkelijk, zoo klaar als de dag; --existence = zelfstandig bestaan; —feeder = zich zelf voedende (regelende) machine; — -fertilizalion = zelf bevruchting; —-gloriiicatlon = zelfverheerlijking; —government = autonomie; She —grinds and — -mahes the coffee — zij maalt en zet zelf: — -importanee = eigendunk; —-help; — -lndnlgeni; —-interest = eigenbelang; —-know led ge; —love eigenliefde; --made = door zichzelf gebracht waar men is, door eigen inspanning geslaagd; —-move cl = automatisch; —-plly — deernis met zichzelf; —possessed = kalm, bedaard; To regaln one's —possession = zelfbeheersching: —registering; —-rellance = zelfvertrouwen; —-reproach — zelfverwijt; adj. en subst. —-repro vinar; —respect; —-righteons == eigengerechtigd; — same = precies dezelfde; —-seeher = egoïst; —-seeking — zelfzuchtig; —-snflicieney = aelfgenoegzaamheid, eigenwaan; adj. — -snflicient; —snpporting = in eigen behoeften voorziend; —-tanght; —-trust = zelfvertrouwen; Por. —-use = eigen gebruik; —-will — eigenzinnigheid, koppigheid; — -willed = koppig, zelfstandig, onafhankelijk: —Ish = zelfzuchtig; —less = onbaatzuchtig.

Sell, sei, subst. bedrog, beetnemerij; — verb. verkoopen, handelen, aftrek vinden, verkocht worden; bedriegen, beetnemen: An awful (No end of a) — — een gemeene beetnemerij; What a —1 == wat'n teleurstelling; To - cbeap, denr; To — one's llfe dearly; The article -s rapldly (readily) = gaat grif van de hand; My description of the earthquake sold twenty thonsand = er werden 20000 exemplaren verkocht van; The paper —u tbonsands in the capltal

— in de hoofdstad worden duizenden exemplaren verkocht; f diecovered he had sold me = dat hij mij „verlakt" had; I sold lt

for a song = voor een appel en een ei; Tlie

— ing off had begun = uitverkoop (liquidatie); He sold ont «■ verkocht zijne officiersplaats (zijn aandeel in de zaak); To — np = de eigendommen van een debiteur laten verkoopen; — er.

Seltzer (water), seltsa(wöta)y Selterswater.

Nel vage, Selvedge, selvidz, zelfkant (eig. kantzoom), geweven rand: —d = meteen—.

Semaphore, semaf'ö, optische telegraaf; — verb. daarmede telegrafeer en.

Semapborie(al), semaforikffl)i — slgn; Setnaphorist — bediener van een semaphoor.

Semblauce, sembf ns, gelijkenis, schijn, voorkomen; adj. Seniblanr.

Nemen, sim'n, zaad; meerv. Nemena,semina.

Semiual, semin'l, zaad..., kiem...

Seml, somt, half, gedeeltelijk; —-annual(ly) = halfjaarlijks(cb); —annular — halfrond; —-breve = heele noot = vier crotchets; —centennial = om de 50 jaar; — -el rel e = halve cirkel; —elrenlar = halfrond; —colon = kommapunt; —-detached houses = aan één kant vrijstaande; —-diameter = halve middellijn; — -flnld, subst. en adj. taai vloeibaar (iets); —lnnar = als een halve maan; —-metal «= half metaal; — official = officieus; —ped = halve voet (in prosodie); — pedal, semipidH, een halven voet hebbend; —-quaver === zestiende noot; —-smile = flauwe glimlach; —-spheric(al) — half bolvormig; —tone = halve toon; —tonic, semitonik, van een halven toon;

— -vocal — onvolkomen klinkend; —-vowel = halfklinker, vloeiletter.

Neminarian, seminêriany seminarist = Seminarist; Seminary, semindri, kweekschool, seminarium: Elementary, Superior — = klein, groot seminarie.

Neminatlon, seminei&n, zaadvorming.

Neminiferous, seminifaras, zaaddragend.

Nemite, semait, simait, Semiet; adj. Semitisch: An Anti—; Nemitie, samitik, Semitisch: The Anti-— party; — jTLangnages as Semitische talen.

Semola, semala, Semolina, Nemollno, semaïina(nou), griesmeel.

Nempervive, sempavalv, huislook.

Nempltemal, sempitón'l, eeuwigdurend, eindeloos.

Sempstress, semstras. Zie Seamstress.

Senary, sinari, zes bevattend, zestallig.

Senate, senit, senaat, hoogerhuis (Amer.); —-house =senaatsgebouw;Senator,s*?n9ï9, senator; —shlp; Nenaforlal, senatórial, tot senaat of senator behoorende (eig. Am.).

Nenatns, sineitas, academische senaat.

Send, eend, subst. beweging der golven; — verb. zenden, verzenden, werpen, schieten, voortplanten, etc: Born on the — of the sea = op de bewegelijke golven';. This sent blm mad — maakte hem razend; God — that all may be right ~ God geve dat; He was sent down = hij werd gesjeesd; de laan uit gestuurd; They have sent for blm m He was sent for = er werd om hem gestuurd; Will you — the servant for cigars? = de meid sigaren laten halen; He sent forth light tobacco-clouds = dampte uit; To — ln = inzenden; /sent

bone = bonn; full; fooi = ful; o == toonlooze vokaal (zie asleep en care); girl; t/ear=:Jïa; long = loi}; s/tip = sip; occasion = okeiz'n; thin; thus — dhes; wine.

Sluiten