Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

blad dit alles tegelijk? Zoo beschouwd is tiet een schoone taak, mede te mogen werken aan een Nederlandsche courant. De dwazen, die iemands waardij naar zijn inkomen afmeten, zullen de beteekenis van ons werk allerminst begrijpen, — en waarachtig, in zooverre is hun hoon zelfs nog heilzaam, als zij ons telkens weder het besef bijbrengen, dat althans voor vele journalisten de bezoldiging geenszins in overeenstemming is met de zware eischen, welke hun in velerlei opzicht worden gesteld! Doch om de meening der botterikken en bekrompenen behoeven wij ons overigens in geenendeele te bekommeren.

Wellicht zou een ander dezelfde gedachten op eenigszins andere wijze hebben uitgedrukt, doch ik meen niet al te zeer te dwalen, als ik aanneem, dat deze of verwante opvattingen steeds in de Haagsche Journalisten-Vereeniging hebben geneersciit. Daaraan nebben de leden en het bestuur hun houding in ieder bijzonder geval te toetsen; daarmede dient gepaxrd te gaan een fiere journalistieke zelfbewustheid, die persoonlijke bescheidenheid in geenen deelei buitensluit.

Moge — als onze Vereenigïng haar gouden feest viert — deze wetenschap ook gemeengoed van alle buitenstaanders zijn geworden! Nu, na 25 jaren is nog niet alles bereikt, al trachten wij steeds in de goede richting te sturen.

Mr. J. J. VAN BOLHUIS. Voorzitter.

Sluiten