Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

¥

8

thuis was; 'twas geen genoegen, met 't kind uit te gaan, zg zag alle narigheid op straat, en zg kon nooit haar mondje houden.

Ouder geworden, begon Nora te vragen: „waarom?" Het zien van een arme vrouw, die, een kindje in den arm, op een kouden winterdag lampenschoonmakers aan de deur te koop aanbood, bracht Nora geheel van streek. Avond aan avond lag zij te snikken in haar zacht warm bedje, bg de herinnering aan het bleeke, verkleumde gezicht der vrouw en het magere, bibberende kindje in de dunne doek in den arm der moeder. Bezorgd schudden Nora's ouders het hoofd: wat moesten zg toch doen? het kind werd zoo overgevoelig, zg was nu toch al elf jaar, zg moest nu toch gaan begrijpen, dat je je niet al het akeligs wat je rondom je zag zoo moest aantrekken! En de vader besloot dat hg eens met Nora zou praten, zij was verstandig genoeg, zg zou hem wel gauw begrijpen.

Mr. Gustaaf Laaksma, Nora's vader, was een man van de wereld. Als directeur van een der grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland, als commissaris van meerdere finantieele ondernemingen, was hg een man van invloed en gewicht, wiens geheele denken en willen gericht was op dit eene: vooruit te komen in de wereld, hooger te klimmen op |de maatschappelgke ladder; macht, invloed, rijkdom, en al wat rgkdom schenken kan, daarvoor werkte hg, rusteloos, met al zgn nog jonge energie. En zgn vrouw deelde geheel in dit eerzuchtig streven. Zelf in haar jeugd eenvoudig en streng opgevoed, had zich Lüi onder de leiding van haar man, gemakkelijk tot een wereldsche vrouw ontwikkeld. Toch, bg enkele zeldzame gelegenheden, had haar invloed, haar stellig uitgesproken meening, haar man gebracht tot handelingen, waarmede zgn verstand den spot dreef, zonder dat hg ze evenwel later ooit betreurd had.

In dit geval echter was Lili het volkomen met haar man eens, dat men Nora niet in haar dwaze gevoeligheid moest stgven. Lili zelf, te zwak van gezondheid om zich actief aan philantropie te wijden, gaf altgd graag en mild, hoewel natuurlgk alleen daar, waar zg zeker kon zgn dat het geld goed besteed werd. Van haar overvloed, van de weelde in haar groot huis, genoot Nora's moeder zonder eenig gewetensbezwaar. Zij beschouwde Nora's diep medelijden voor al wat arm was, alleen als een gevolg van overgevoelige zenuwen; Nora was toch altgd zoo vreemd, zij had zulke onverklaarbare, on-

Sluiten