Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tin

VOORREDE.

altijd beschouwd als hare levensstudie, en is haar niet ten onrechte Veritas tot wapenspreuk gegeven. Onafscheidelijk van de Theologie is de H. Schrift, waarin de schat der geopenbaarde Waarheid is besloten, en onontbeerlijk is de Wijsbegeerte, die als ondergeschikte wetenschap de geloofswaarheden met het licht der rede tracht te verklaren en te verdedigen tegen de dwalingen van 's menschen beperkt verstand. Vandaar heb ik voor den wetenschappelijken arbeid der Orde in den loop der eeuwen een artikel gewijd aan de Wijsbegeerte, de Theologie, de H. Schrift en de Q-eloofsverdediging.

Op menig ander gebied der wetenschap heeft de Orde waardige vertegenwoordigers gehad, maar hun arbeid is meer van individueelen aard; daarbij zou het mij te ver voeren, indien ik allen naar waarde wilde gedenken.

Wat het predikambt betreft, hier stond ik voor een mer a boire; men denke slechts — om van den laatsten tijd te gewagen — aan P. Lacordaire en diens volgelingen, aan P. Burke, P. Lombardo, P. Bonaventura en zoovele anderen. Van de behandeling dezer stof moest ik afzien. Voor het apostolaat onder de heidenen kan ik volstaan met te verwijzen naar: Op heilige Tochten. Overzicht vau de Geschiedenis der Dominicaansche Missiën door A. M. v. d. Oudenrijn, O. P., eene studie, waarin het Paulinisch woord wordt bevestigd: „Over de gansche aarde is hun geluid uitgegaan, en tot de eindpalen der aarde hunne woorden". (Rom. 10. 18.)

Als vergoeding van bovengemeld gemis heb ik vooral aandacht geschonken aan de bijzondere devoties der Orde, niet alleen om in t algemeen te bewijzen, dat de wetenschap der Orde is een Theologia mentis et cordis, maar ook om in 't bijeonder aan te toonen, hoe geleerdheid en godsvrucht bij haar innig samengaan, gelijk vooral uitkomt bij den Engelachtigen Leeraar, die genoemd wordt de heiligste onder de geleerden en de geleerdste onder de heiligen. Bovendien wordt hierdoor licht geworpen op een werkkring der Orde, waardoor het Christenvolk in zijn geloof wordt versterkt en getrokken tot Dengene, die als Middelaar staat tusschen God en. de menschen.

Sluiten