Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

in zijne woonplaats wetd afgeschaft 25 jaren geleden, wanneer er daarna een oproer begon, op welken datum Paschen en- Pinksteren vielen bi bepaalde jaren, zooals 1889 of 1904, easc

Een krankzinnige schreef alle ia verschillende jaren vallende data, waarop de gestichts-directeur hem had bezocht, op een lijstje en vond die zoo belangrijk, dat hij ze uit het hoofd kende.

Dr. Schuyten te Antwerpen vertelt van een imbeciel, die in staat was twintig opeenvolgende kalenders in chronologische orde op te zeggen en men kon hem laten beginnen waar men wilde. Werd hem een datum genoemd, bijv. 26 Maart 1897, dan gaf hij dadelijk de juiste week, dag aan; als men het wilde, noemde hij ook den dagheilige en de rangorde in het jaar. Hij weerstond in dit opzicht alle pogingen om hem van de wijs te brengen, maar daartoe bepaalde zich dan ook zijn geheele verstandelijke begaafdheid. Hij kon b.v. niet onthouden hoeveel vingers een hand heeft.

Een merkwaardige vorm van geheugen wordt ons meegedeeld door het hoofd eener school voor achterlijke kinderen te Amsterdam. Om het plaatsgeheugen der kinderen te onderzoeken wordt een voorwerp, b.v. een pet op eene bank gelegd, daarna op een andere, dan weer op eene andere, enz. Van de achterlijke kinderen zijn de meesten in staat een vrij groot aantal plaatsen juist te onthouden, terwijl normale kinderen en de onderwijzers er groote moeite mee hebben en zich meer vergissen dan de achterlijken. Indien nader onderzoek hiervan tot een algemeenen regel zou leiden, zou men in het plaatsgeheugen een aanwijzing voor achterlijkheid hebben.

Als andere voorbeelden van goed geheugen bij intellectueel normaal aangelegde menschen noemen we een onderwijzer, die reeds als jongen de opmerkzaamheid trok, omdat hij een gehooide preek, na kerktijd, zoo goed als woordelijk kon opschrijven en bij het hooren van een willekeurigen datum onmiddellijk een aantal personen wist te noemen, op dien datum geboren. Iemand, die

Sluiten