Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Om U een denkbeeld te geven van het aantal Nederlanders (want wat hun aantal betreft mogen wij praktisch gesproken, hier de enkele tientallen buitenlanders wel buiten beschouwing laten) dat jaarlijks door ons departement van koloniën ter beschikking der Indische Regeering wordt gesteld, moge dienen, dat volgens de Nederlandsche Staatscouranten, in 1913 het volgende aantal personen ter plaatsing in burgerlijke betrekkingen voor den Indischen dienst werden aangewezen: Binnenlandsch Bestuur:

cand. Ind. Ambtenaren 55 administratieve Ambtenaren 36 civiel gezaghebbers 17

Rechterlijke macht '5 Geneeskundige dienst H Ingenieurs B. O. W. •* 27 „ Stoomwezen 1 „ Mijnwezen 2 „ Electriciteit 1 „ Spoorwegen 14

45

Opzichters Spoorwegen 30 B. O. W. 7

37

Post en telegrafie: ingenieurs

commiezen 12 klerken 49 div. technische betrekkingen 20

85

Middelbaar en technisch onderwijs 14 Lager onderwijs 1'^ Politie X2 Houtvesters

Diverse betrekkingen 2_7

Totaal 552

in burgerlijke betrekkingen.

Voegt men hierbij het aantal Nederlanders dat jaarlijks in particulieren dienst of voor eigen rekening naar Indië vertrekt om een werkkring te vinden in den handel of bij het vervoerwezen, bij de landbouw en in de industrie, en wier aantal moeilijk te begroeten is, dan beseft men, dat jaarlijks een zéér belangrijk aantal Nederlanders een werkkring en toekomst in onze koloniën vinden. ■

En de hoogere en lagere ambtenaren en beambten, officieren, onderofficieren en minderen, die hier te lande met verlof of gepensionneerd zijn, verteren hier per jaar ruim dertien millioen gulden. Welk belang heeft hierbij de kleinhandel, de klem-

Sluiten