Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

veilige muren van 't gezin, moesten 't vernemen, 't Kan niet anders, of de vrouwen van thans, die 't hart op de rechte plaats hebben, moeten gevoelen, dat ze zich niet langer de weelde mogen veroorloven, werkeloos toe te zien. Zij moeten wel beseffen, dat ook zij plichten te vervullen hebben tegenover de maatschappij, dat zij in ieder geval moeten trachten, die maatschappij tot een veiliger en gelukkiger woonoord te maken dan ze op het oogenblik is. Dat willen alle vrouwen natuurlijk wel; maar zij begrijpen niet, dat zij daarvoor de politiek behoeven, die dan ook dikwijls te veel den nadruk heeft gelegd op de materieele verbeteringen. Nog altijd is de eene helft van hen, die de wereld willen hervormen, geneigd zich blind te staren op het verbeteren der uiterlijke omstandigheden, terwijl de andere helft alle heil enkel en alleen verwacht van de innerlijke wedergeboorte der menschen, en 't is altijd te betreuren, dat die beide stroomingen zich steeds afgescheiden houden en de woordvoerders vaak langs elkander heen praten, terwijl toch 't een 't ander niet mag uitsluiten. Zeker, de beste wet en de krachtigste partij of vereeniging zullen een mensen nooit den innerlijken gelukstaat kunnen bezorgen ; maar zoolang we nu eenmaal de zwakke menschen zijn, die we zijn, zoolang zullen we wetten noodig hebben, om machtsmisbruik te voorkomen, zoolang is 't ook onze plicht mee te helpen, dat die wetten zoo goed en zoo rechtvaardig mogelijk zullen zijn, zoolang zullen we ons met gelijkgezinden moeten vereenigen, om gezamenlijk te verkrijgen, wat we alleen niet bewerkstelligen kunnen. En waar de vrouwen thans in het kiesrecht het middel zullen bezitten, om directen invloed uit te oefenen op de totstandkoming der wetten, daar zullen zij, die ernstig naar verbeteringen streven, maar die kippevel krijgen bij het woord „politiek" (en zulke zijn er!), die huivering moeten trachten te overwinnen en zich eerst eens op de hoogte moeten stellen van wat dat woord beduidt. Zij zullen zich kennis moeten verschaffen van vele zaken,

Sluiten