Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

III. BEZWAREN WELKE TEGEN DE BESTAANDE WETTEN KUNNEN WORDEN INGEBRACHT.

§ 4. De voornaamste bezwaren welke tegen de bestaande wetten kunnen worden ingebracht, richten zich tegen:

a. het samenstel van bepalingen krachtens welke de pensioenen worden toegekend uit hoofde van door den dienst ontstane gebreken;

b. de standpensioenen;

c. de regeling der weduwenpensioenen;

d. de herpensionneering van herplaatste gepensionneerde militairen. (M. v. T., Alg. Besch.)

§ 5. Bezwaren tegen het samenstel van bepalingen krachtens welke de pensioenen worden toegekend uit hoofde van door den dienst ontstane gebreken.

De hierbedoelde bepalingen zijn in de practijk niet doelmatig gebleken.

Eenerzijds leiden zij tot toekenning van te hooge pensioenen of zelfs van pensioenen, die in het geheel geen reden van bestaan hebben, anderzijds zijn hare grenzen zoo eng gesteld dat een aantal militairen bij ontslag van pensioen verstoken blijven, hoezeer ook de billijkheid zou meebrengen hun eenig pensioen te verleenen.

Te vrijgevig is het bestaande stelsel in de eerste plaats op dit punt, dat een militair, wiens gebreken dóór den dienst zijn ontstaan bij ontslag steeds verzekerd is van voortdurend pensioen.

De ervaring heeft geleerd, dat in vele gevallen, hetzij reeds direct bij ontslag, hetzij eenigen tijd later, de lichaamsgebreken blijken de arbeidsgeschiktheid van den belanghebbende niet of niet noemenswaard te beïnvloeden. De schade die den militair door den dienst is toegebracht, is dus van slechts zeer voorbijgaanden aard geweest. Voor toekenning van een voortdurend pensioen bestaat in die gevallen dan ook geen reden.

Dit klemt temeer daar die voortdurende pensioenen tenminste drie vierden bedragen van het volle pensioen. Ook bij een zeer korten diensttijd en ondanks het feit, dat van het dienstongeval dat aanleiding tot het ontslag heeft gegeven, geene nadeelige gevolgen meer worden ondervonden, worden de hier bedoelde militairen in het genot gesteld van een pensioen, dat anderen

Sluiten