Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

metrie. Verlangd wordt een grondig begrip van de sinus, cosinus en tangens van een hoek in de vier kwadraten van den cirkel en de eenvoudigste betrekkingen, die daartusschen bestaan; de sinus en cosinus van de som van twee hoeken.

j. Natuurkunde. Kennis van de eerste beginselen der natuurkunde voor zooveel betreft: de algemeene eigenschappen der lichamen; de leer der beweging (eenparige beweging, eenparig veranderlijke beweging, cirkelbeweging, slingerbeweging); de begrippen massa, kracht, koppel en arbeid; samenstelling en ontbinding van krachten; het opmaken van evenwichtsvoorwaarden in zeer eenvoudige gevallen; wet op het behoud van arbeidsvermogen; de leer van zwaartekracht en zwaartepunt; het evenwicht van vloeistoffen en gassen; de barometer; de eerste hoofdwet van de mechanische warmte-theorie; uitzetting door warmte; thermometers; soortelijke warmte; veranderingen van aggregaat toestand; de voornaamste magnetische verschijnselen; wet van Coulomb voor het magnetisme; theorie van Weber; magnetische krachtlijnen en krachtvelden; aardmagnetisme, de voornaamste electrostatische verschijnselen en één van de verklaringstheoriën; wet van Coulomb voor de electrostica; electrische krachtlijnen en krachtvelden; codensator en het schakelen van condensatoren; aanrakingselectriciteit; electrolyse; elementen en het schakele van elementen; electrische stroomen; wetten van Ohm, Kirchhoff en Joule; de meest gebruikelijke grootheden en eenheden; onderlinge werking van stroomen en magneten en van stroomen onderling; stroommeters, voltmeters en eenige eenvoudige weerstandsmeetmethoden; de voornaamste inductie-verschijnselen; wet van Lenz; de hoofdtrekken van de belangrijkste technische toepassingen van magnetisme en electiciteit; beginselen der geluidsleer; transversale en longitudinale trillingen; loopende en staande golven; toonhoogte, toonsterkte en klank.

k. Scheikunde. Vertrouwdheid met de hoofdbegrippen van de scheikunde, te weten: mengsel en scheikundige verbinding; samengestelde stof en grondstof; organische en anorganische stoffen; iets omtrent de indeeling der grondstoffen in groepen; de hoofdwetten van de scheikunde; symbolen en atoomgewichten; moleculairformules en vergelijkingen, zuren, zouten en bases.

Sluiten