Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

waren en niet betaald, was hij volkomen geruïneerd. Al zijn vaste goederen moest hij verkoopen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

H., die de oudste van 7 kinderen was en de eenige, die zelf den kost kon verdienen, werd eenigen tijd later geplaatst aan een handelshuis te Düsseldorf, aan welks hoofd een vriend zijns vaders stond. Binnen het jaar werd dit huis echter geliquideerd en stond H. vrijwel op straat. Daar hij in dien veelbewogen tijd te D. vele troepen had gezien, had hij lust voor den militairen dienst opgevat en begaf hij zich naar Keulen om daar dienst te nemen bij het 4e Regiment Fransche Huzaren.

Bij toeval ontmoette hij er een oom, die hem van zijn voornemen terugbracht en hem mede terugnam naar zijn ouderlijke woning. H. was hier nu zijn vader behulpzaam bij het aanleggen en bijhouden van de registers van den burgerlijken stand. Eenige maanden thuis zijnde gelastte de eerste Consul (Bonaparte) de eerste conscriptie, n.1. die van de jaren IX en X van de Republiek.

H., geboren in 1780, behoorde tot de lichting van X en moest dus loten. Hij trok no. 1 en was dus conscrit. Hoewel zijn vader geen plaatsvervanger kon betalen, treurde de zoon geenszins, want hij wilde de wereld zien. Een oom, die bijzonder belang in H. stelde, bood hem nog een remplacant aan; dit aanbod werd slechts aanvaard voor het geval, dat H. bij de infanterie werd ingedeeld, want hij had een groote voorliefde voor de troepen te paard.

In het laatst van Dec. 1802 te Maastricht aangekomen met zijn plaatsvervanger, meldde H. zich aldaar bij Generaal Charpentier, met de inlijving en indeeling belast. Met eenige moeite, daar hij wat klein was, kreeg H. zijn zin. Hij werd ingedeeld bij het 6e Regiment Fransche Jagers te Paard; de rempla?ant werd naar huis gezonden.

Op 15 Febr. 1803 verliet een detachement van 49 recruten, waaronder H., Maastricht. Te Namen werd een afdeeling Walen gevoegd bij het detachement, dat begeleid werd door een luitenant, een fourier en een korporaal.

Sluiten