is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het weeshuis der Hervormden te Maassluis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 83 -

Nu was men het nieuwe tijdperk van de volksregeering ingetreden; Regenten, zoowel als het Gemeentebestuur en de Kerkmeesters ondervonden al spoedig, dat de pruikentijd had afgedaan en de nieuwe Regeering doortastend was.

De Kerkenraad en de Municipaliteit hadden zich opnieuw tot de Landsbestuurders gewend, te kennen gevende, dat de nood der Diaconiekas ten top was gestegen, dat alle effecten verkocht of beleend waren, de rekening over 1794 een tekort aanwees van f 7000 en over 1794 en 1795 nog f 1500 te betalen was aan graan. Daarom was er in overleg met de. stedelijke Regeering een plan beraamd tot oprichting van een Armenkamer, en een Reglement daarvoor ontworpen, waarop de goedkeuring werd gevraagd van de Representanten van het volk van Holland. Deze nemen den 6den Juli 1795, het eerste jaar der Bataafsche Republiek, eene gunstige beschikking, na ingewonnen consideratiën en advies van het comité van Algemeen Welzijn, en machtigen de Regeering van Maassluis conform het overgelegde plan eene Armenkamer op te richten. Aan dit lichaam, bestuurd door acht leden, te weten 4 uit de Regeering en de 4 fungeerende diaconen, moesten al de fondsen van de Diaconie door den Kerkenraad worden afgestaan en overgegeven met afstand van alle administratie en beheer, terwijl Kerkmeesters, Regeering en Weeshuis f 30.000 ter leen moesten geven in effecten, ten einde daarop door het bestuur der Armenkamer f 15.000 te leenen. Tot dit kapitaal moest het Weeshuis f 14.000, Kerkmeesters f 10.000 en de Regeering uit de voormalige weeskas f 6000 bijdragen, terwijl ieder college jaarlijks de interesten van zijn kapitaal zou blijven genieten. De / 15000 moesten in 30 jaren worden afgelost, waarna de afgegeven obligatiën aan de rechthebbenden zouden worden teruggegeven. Het jaarlijks af te lossen bedrag van / 500 werd gevonden door een extra omslag onder de ingezetenen, terwijl tot onderhoud der Armenkamer van de