is toegevoegd aan uw favorieten.

Eén enkele zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 91 -

Dagelijks zag men nu de schoone Laura van Bautem uitrijden om connecties aan te knoopen met vrouwen, die haar in de eerste kringen konden binnenleiden.

Geld en schoonheid openden voor haar alle woningen en spoedig schitterde zij als een ster op de voornaamste soirees.

Een zwerm van jonge mannen, die zich steeds geprikkeld gevoelen door elke nieuwe, bekoorlijke verschijning, beijverde zich haar hulde te brengen. En Laura, eerst nog weifelend en angstig, doch spoedig zich sterk gevoelend door haar gestreelde ij delheid, liet zich meevoeren op den stroom der bedwelming.

Doch hoe zij zich ook overgaf aan haar vermaken, het beeld van dien eenen man week niet Uit haar geest. Overal scheen hij haar te achtervolgen. En zij bezocht meermalen de theaters en schouwburgen, enkel en alleen met het doel hem te zien.

Dan speurde haar blik de loges af, of zij zijn hooge gestalte niet zou ontwaren. Zij wist niet, hoe de edele jonge dokter voortdurend door zijn drukke werkkring in beslag werd genomen en hoe hij des avonds in zijn rustig tehuis neerzat bij de stille, lijdende vrouw, die zoo plotseling de eerste plaats in zijn leven was komen innemen.

Vele maanden waren thans verstreken sinds Ben Larner zijn aanstelling als uitwonend geneesheer aan het groote Gasthuis had ontvangen.

Met al de energie, die in hem was, had hij zich aan zijn menschlievende taak gewijd.