Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

RAPPORT OMTRENT DEN VOOR* WEDSTRIJD.

BIJ de nadere bespreking der ontwerpen valt, zoo* als bij zulk een ruime mededinging aan een wed* strijd van dezen omvang te verwachten is, over het alge* meen op te" merken, dat nog een vrij groot aantal inzenders hebben blijk gegeven, dat het onderwerp der prijsvraag in meer of mindere mate boven hun krachten ging, en zij niet bij machte waren het vraag* stuk tot een oplossing te brengen, die aan redelijk gestelde eischen kon beantwoorden. Onmiddellijk echter kan hiertegenover worden gesteld, dat vele inzenders de beteekenis van het programma, voor* zoover betreft de eischen van den dienst der Academie, goed begrepen hebben, en dat hun ontwerpen getuigen van een ernstig zoeken naar de juiste oplossing om die eischen zooveel mogelijk tot hun recht te doen komen in de dispositie der drie hoofdgroepen: a. de lokaliteiten, welke door een ruimer publiek bezocht worden; b. de lokaliteiten voor het avondonderwijs bestemd; c. de lokaliteiten, die uitsluitend voor het dagonderwijs zijn aangewezen, en die dus wel de voornaamste afdeeling van het academisch onderwijs vormen; deze afdeeling toch heeft, niet alleen ten aanzien harer ligging, maar vooral ook van de dag* verlichting der werklokalen, aan hooggestelde eischen te beantwoorden.

Op de hiervoren bedoelde hoofdgroepeering en de wijze waarop deze architectonisch was opgelost, is bij de beoordeeling der plannen door de Jury in hoofd* zaak gelet, zonder dat zij zich in dezen vóórwedstrijd uit den aard der zaak al te zeer is gaan begeven in

Sluiten