Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

dat is méér dan anderhalve gulden per gezin per jaar ')•

Stelt men het gemiddeld inkomen van een Inlandsch gezin op f90's jaars wat eer te hoog dan te laag is, en neemt men met Mr. v. Deventer aan, dat daarvan reeds f 9.— aan belastingen moet worden opgebracht, dan is f 1.50 vermeerdering wel een bijzondere bevoorrechting die de bevolking ten deel valt.

Hoewel onze eerste grondstelling „loon- noch volksbelasting" is, dient men vooral in Indië onderscheid te maken tusschen loon en tantièmes en provisies. Dient 't loon om de arbeidskracht te reproduceeren, en is zij eigenlijk de meerwaarden scheppende kracht, de beide laatste (provisie en tantième) zijn inkomens die een soort vergoeding bevatten voor de vertrouwensposten, die men voor 't kapitalisme', in de kolonie voor het imperialisme, waarneemt. Zij zijn in tegenstelling tot het looninkomen niet meerwaarden voortbrengend, maar zijn een deel van deze nieuw verworven waarden. In koloniale landen is dit een belangrijke bron van inkomen, die veelal onbelast wordt gelaten, zelfs bijna niet in de inkomstenbelasting getroffen wordt, omdat hier op grooteschaal gesmokkeld wordt. Dat dit een belangrijke bron van inkomsten kan worden, bewijzen onderstaande cijfers. Door de 9 groote cultuurbanken is in de laatste 13 jaren gemiddeld per jaar aan provisie etc. uitgekeerd f 19.207.023. Dit is nog slechts een zeer klein deel der in lndië uitgekeerde provisies.

') Voor eenigen tijd heeft er in de pers een strijd plaats gehad, welk deel der belastingen door de Inlandsche en welk deel door de Europeesche bevolking in de Staatsinkomsten bijgedragen wordt. Daargelaten deze valsche opzet, omdat 1 n e 1 k 1 a n d per hoofd der bevolking absoluut de armeren minder betalen dan de rijken, desniettemin drukt de belasting op de armere bevolking in vergelijking met het maatschappelijk inkomen veel zwaarder dan op de bezittende klasse. Hadden deze heeren de bronnen van meerwaarde inkomst van Europeanen en Inlanders gescheiden en daarbij vergeleken de bijdragen beider groepen in de belastingen, dan zou er een ander beeld te voorschijn zijn gekomen, en blijken dat de Inlandsche bevolking bij een minimum inkomen maximaal belast is.

Dat dit extra inkomen onbelast uitgaat is hemeltergend, wanneer men bedenkt, dat de koelie, wiens loonen in de suikerindustrie in 20 jaar niet gestegen — eer gedaald, en wiens primaire levensbenoodigdheden ontzettend gestegen zijn, desondanks gemiddeld per gezin f 1.50 méér aan belasting zal moeten betalen, indien de invoerrechten kracht van wet krijgen, terwijl de suikeradministrateurs die door tantièmes in enkele jaren rijk worden en dan meestal na korte spanne tijds naar Holland terug keeren, betrekkelijk weinig van deze tantièmes etc, • in de schatkist hoeven te storten.

Hinderen loon-en volksbelastingen de normale reproductie, dit kan niet gezegd worden van belastingen op tantièmes en provisies.

Prof. Treub schrijf in zijn meer aangehaald boekje :

„Dat deze (tantième) een zakelijke belasting, voor zij naar het inkomen van den rechthebbende overgaan, zonder bezwaar kunnen dragen, zal wel weinig tegenspraak vinden.

Uitzonderingen niet te na gesproken, staan zij, als opbrengst van arbeid beschouwd, in een ongekend gunstige verhouding tot de geleverde prestatie. Door van een als regel in verhouding tot den geleverden arbeid zoo weelderige opbrengst, een deel voor 's Rijks

scnaiüisi u\j <.t vv,i^v.i~.., economische leven geen stoornis wor¬

den teweeggebracht.

Voor Indië geldt dit laatste in ver

Thans komen wij aan de belastingen, die de meerwaarde-bronnen direct zullen dienen te treffen. Voorop staat, dat de normale economische ontwikkeling van dit in opkomst zijnd land niet belemmerd mag worden.

De economische ontwikkeling van een land is gebonden aan het reproductieproces: zoomin een maatschappij: ophouden kan te consumeeren, evenzoomin kan zij ophouden te produceeren In einem stetigen zusammenhan$ und demstandigen Flusz seiner Erneuerung betrachtet, ist jeder gesellscnattliche Productionsprocesz daher zu-

Sluiten