Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

van misdrijven, voor velen nog een struikelblok is, ook om de aanteekening op het diploma te behalen.

Ik heb daarom gemeend een 40-tal processen-verbaal van de meest voorkomende misdrijven op te nemen en eenige wenken, die daarmede verband houden, te geven, en wel in mijn hoofdstuk „De Opsporingsdienst".

Mocht ik aanvankelijk van plan zijn geweest om in elke aflevering 2 processen-verbaal te doen opnemen, bij nader inzien acht ik het beter om deze ergens in dit werk bij elkander een plaats te geven om een beter geheel te krijgen.

Moge het „Politieleven" gelezen en herlezen worden en den weg vinden in politiekringen en bij hen, die belang stellen in de politie en kunnen medewerken om de positie te verbeteren.

Dan zal ik mij tevreden achten en mijn arbeid niet verloren wanen.

Dan hoop ook ik, dat binnen afzienbaren tijd, de Nederlandsche Politie een gunstiger idialer toestand, zal doen aanschouwen en haar eindelijk zal worden gegeven:

Een zoodanige bezoldiging, dat geen gebrek meer behoeft te worden geleden in poliliegezinnen.

Een zoodanig dienstverband, door ingevoerd drieploegenstelsel, dat een dienaar van politie óók meer rust geniet en niet langer door te zwaren dienst, door voortdurende zenuwschokkende overspanning, oud en gebogen is vóór zijn tijd, maar met een kalm en helder hoofd zijn verantwoordelijke taak naar behooren kan vervullen;

Een zoodanige regeling van verlof en vrije dagen, dat ook hij meer te midden van zijn gezin kan vertoeven en zich meer kan wijden aan ontspanning zoo hoog noodig voor verfrissching van zijnen geest;

Sluiten