is toegevoegd aan uw favorieten.

"Het politieleven"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Omdat men dan gebonden zal zijn aan vele en velerlei bepalingen en voorschriften bij het straffen, schorsen •en ontslaan? Omdat men blootstaat aan het feit, dat een scheidsgerecht de straf zal wijzigen of vernietigen en dan liever voor geringe overtredingen maar geen straf toepast, terwijl men onder het oude stelsel den macht en de volle vrijheid had om voor zoo'n gelijke overtreding de straffende hand met volle zwaarte op den dienaar te kunnen doen nederdalen zonder eenige verantwoording aan wien ook? Zeker, ik erken volkomen te beseffen hoe hard het moet zijn voor een politieautoriteit om zich die macht te zien ontnemen, wijl een onpartijdig Rechter de straf aan de werkelijkheid zal toetsen.

Die tijd zal eenmaal daar zijn en waarom nu den weg, die van het oude naar het nieuwe leidt niet bekort? Waarom moet de eindpaal bereikt worden na zooveel strijd? Waarom moet daarvoor langer gestreden en meer geleden worden? Eenmaal zal er toch verandering moeten komen. De stroom is niet te stuiten. En waarom nu allerwege niet medegewerkt? Waar een wil is, is ook een weg! Dit bleek toch ook in 1903 toen men binnen betrekkelijk korten tijd kans zag het Wetboek van Strafrecht te wijzigen, waardoor de zoogenaamde „Stakingswet" het leven zag. Geboren uit den nood der tijden en door den drang der omstandigheden en bespoedigd door den rumoerigen geest.

Laten we dit in Hemelsnaam in de politiegelederen toch voorkomen door met verandering van het getij op tijd de bakens te verplaatsen.

Het moge menigeen aan het hart gaan en het moge hen weemoedig stemmen het oude te zien voorbijtrekken en het nieuwe zien naderen, maar dat is de