Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460

VERORDENINGEN, REGLEMENTEN EN INSTRUCTIËN.

Art. 35.

1. Het bedrag der in omloop zijnde pandbrieven zal dat der hypothecaire vorderingen niet mogen overtreffen.

2. Hypothecaire vorderingen, welke behooren tot de belegging van het reservefonds, blijven voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel buiten aanmerking.

Art. 36.

Tegen de geldelijke gevolgen van eventueele berooving, oneerlijkheid of schuldige nalatigheid der ambtenaren van het bedrijf dekt de gemeente zich door verzekering.

Art. 37.

Burgemeester eii wethouders wijzen de ambtenaren aan, die den directeur en den boekhouder bij ontstentenis vervangen.

§ 7. Van het lemen van geld onder hypothecair verband. Art. 38.

Indien bouwcrediet* wordt verleend, wordt het bedrag der hypothecaire leening door den debiteur, geheel of voor het door burgemeester en wethouders vast te stellen gedeelte, onmiddellijk tegen vergoeding van een nader door burgemeester en wethouders te bepalen rente gedeponeerd bij de hypotheekbank tegen verplichting harerzijds om het gedeponeerde bedrag, hetzij in eens, hetzij in gedeelten, te restitueeren, naar gelang de bouw vordert.

Art. 39.

1. Ter verkrijging van teruggaaf van een gedeelte van het depot, bedoeld in het vorig artikel, moet de geldnemer aan de directie der bank vóór elke teruggaaf overleggen een verklaring, opgemaakt door een deskundige, op den voet van art. 58, door den directeur aangewezen, waaruit blijkt, dat het in-verband met gedeeltelijke voltooiing van den bouw opgevraagde deel der gedeponeerde som niet meer bedraagt dan 50°/o der sedert de deponeering dan wel sedert de vorige teruggaaf toegenomen waarde.

Sluiten