Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

VERORDENINGEN, REGLEMENTEN EN INSTRUCTIËN.

3. Bij de waardebepaling mag uitsluitend met die opbrengst worden rekening gehouden, welke in het algemeen bij een goede exploitatie kan worden verkregen.

4. Niet medegerekend worden te veld staande gewassen, kunstwerken die in hooge mate aan beschadiging of waardevermindering blootstaan, werktuigen, gereedschappen en al hetgeen als een tijdelijke of industriëele waarde is te beschouwen.

5. Van bosschen en boomgaarden blijft het opgaande geboomte mede buiten rekening.

6. Indien de schatting, plaats heeft binnen twee jaren na de uitgifte van den grond in erfpacht, wordt ook de waarde van het erfpachtsrecht, voor zoover deze voortspruit uit het genot van den grond, buiten rekening gelaten.

Art. 60.

Na ontvangst van het schattingsverslag en na de directie en de commissie van advies te hebben gehoord, beslissen burgemeester en wethouders zoo spoedig mogelijk of de aangevraagde geldleening kan worden gesloten. Van de beslissing wordt den aanvrager onverwijld mededeeling gedaan.

Art. 61.

1. Burgemeester en wethouders hebben het recht om voor rekening der bank het onderpand te allen tijde aan een herschatting te onderwerpen. In elk geval zal om de vijfjaren herschatting plaats hebben.

2. De herschatting geschiedt door drie deskundigen van wie één te benoemen door den hypothecairen schuldenaar en één aan' te wijzen, door burgemeester en wethouders, terwijl de beide aldus gekozenen een derde zullen benoemen.

3. De benoeming van een deskundige door den schuldenaar moet geschieden binnen 14 dagen nadat hem zal zijn keunis gegeven van de aanwijzing van een deskundige door burgemeester en wethouders; de benoeming van den derden deskundige zal moeten geschieden binnen één maand na die kennisgeving. Wordt één dezer termijnen niet in acht genomen, dan hebben burgemeester en wethouders het recht alle drie deskundigen aan te wijzen. De uitspraak der deskundi-

Sluiten