Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTEWET.

479

Art. 27.

Indien zich bij de dagelijksche leiding der arbeidsbeurs gevallen voordoen, waarin niet op eenigerlei wijze is voorzien, kan de directeur, in overleg met den voorzitter van de commissie van toezicht, besluiten hoe zal worden gehandeld en zal in de eerstvolgende vergadering van de commissie van toezicht een gedragslijn worden vastgesteld.

Vastgesteld door den raad der gemeente Broekstad in de vergadering van 2 Februari 1916.

De burgemeester, W. VOGEL. De secretaris, D. ROOD.

Toelichting. Het eindverslag van de staatscommissie over de werkloosheid, bijlagen eerste bundel, in 1914 gedrukt ter algemeene landsdrukkerij en aan de gemeentebesturen toegezonden, geeft op blzz. 475 en volgende een overzicht van de verordeningen voor de gemeentelijke arbeidsbeurzen in Nederland.

Sommige dier verordeningen bevatten bepalingen betreffende punten die hiervoren niet zijn behandeld. Meestal zal aan uitvoeriger regeling dan de vorenstaande geen behoefte bestaan.

Het tweede lid van art. 1 bevat genoegzame ruimte van omschrijving om de arbeidsbeurs desgewenscht in verband met de intercommunale arbeidsbemiddeling als districts-arbeidsbeurs te doen optreden. ' Met de besturen van de gemeenten, welke ressorteeren onder de districtsarbeidsbeurs, dient eventueel een afzonderlijke regeling te worden getroffen omtrent bijdrage in de kosten der districtsarbeidsbeurs.

Sluiten