is toegevoegd aan uw favorieten.

Zonen der kerels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

De Oorlog komt!

De menigte, die op Zondagmorgen 2 Augustus 1914 de oude Sint-Pieterskerk te Leuven verbet mocht in het fraaie gebouw te midden van de ^ete en voortreffelijke kunstvoortbrengselen der laatste vijf eeuwen een oogenblik onder den indruk gekomen zijn van de hoog-ernstige woorden en vermaningen,diein verband met deüjd^tendigheden tot haar waren gericht — de 8«atentte ïugustus-zon deed alras haar invloed geldem gesprekken, die er werden gevoerd, hadden wel voor het meerendeel den oorlog tot onderwerp, maar de persoonlijke vrees voor oorlog kwam bijna in geen enkel daarvan naar voren. Ze lachten en schertsten, de Leuvenaars en bevolkten onder vroolijken en opgewekten kout de •talrijke café's of stelden zich op m dichte ruen langs de trottoirs der straten, waardoor de gisteren in de stad uit het Westen des lands aangekomen troepen zich straks naar het Station zouden begeven, om den tocht naar de grenzen voort te zetten. ' , .

Neen inderdaad, geen oorlogsbeklemming hield

deze menigte gevangen.

Oorlog? De Zuider- en Oostergrenzen lagen immers zoo heel ver weg, tè ver, om zich nu reeds bevreesd en ongerust te maken.

Maar wat een kostelijk en schoon gezicht net