Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Verplicht vakonderwijs,

heid vormt den onderbpuw voor het vakonderwijs. Te betreuren is het, dat zoovele leerlingen de lagere school verlaten en zich gaan wijden aan de vakstudie, zonder dat zij zich in voldoende mate de noodige elementaire kennis hebben eigen gemaakt. Dit verschijnsel mag voor een deel op rekening gesteld worden van de steeds meer eïschende programma's van het lager onderwijs en aan de vele vakken, die de leerlingen hebben te verwerken, voor het grootste deel ligt o.i. de Tout aan den duur, dien onze leerplicht heeft vastgesteld. Van heeler harte sluiten wij ons dan oo~k aan bij hen, die uitbreiding van den leerplicht tot 14-jarigen leeftijd bepleiten. Want juist wanneer het kind zich sterk genoeg gaat gevoelen om de leerstof in zich op te nemen, gaat het de school verlaten. Daarbij komt, dat wij' de physiologische gesteldheid van het kind, dat op 12 a 13-jarigen leeftijd de school gaat verlaten, ongeschikt achten voor een min of meer ingespannen arbeid, terwijl de keuze van een beroep op dien leeftijd ook nog uiterst moeilijk is. Hoe hoog noodig en hoe nuttig zou dan nog een jaar voortgezet onderwijs in de gewone vakken zijn.

Waar reeds zooveel te dezer zake is gezegd en geschreven, daar achten wij ons ontslagen van den plicht om aan te toonen van welk groot belang het voor de volkswelvaart is, indien het lager onderwijs rust op solide basis, bovenal in aanmerking genomen de steeds hoogere eischen, die onze moderne cultuurstaat aan zijn burgers stelt. Zeker, het is van belang, dat ons volksonderwijs zich kan beroemen op eenige verscheidenheid van vakken, maar "dan moet ook de tijd aanwezig zijn om de omvangrijke stof naar behooren te verwerken.

***

Indien wij vervolgens de vraag overwegen of het gewenscht is het vakonderwijs verplicht te stellen, dan wil het ons voorkomen, dat hieraan in de toekomst,, zoo mogelijk in de naaste toekomst, moet worden gedacht. Hoeve'e kinderen verlaten nu niet de school, zonder dat zij zich ook maar eenige vakkennis eigen maken. Zij verhuren zich voor loopwerk of voor andere bezigheden, die het eigenlijke vak ten eenenmale vreemd zijn. Mogelijk dat deze betrekking hun of hunne ouders meer geldelijk voordeel zal opleveren dan dat zij als leerling in beroepsbetrekking gaan, maar,, zoo vragen wij ons af, welk een toekomst gaan zulke jeugdige personen tegemoet? Jammer, dubbel jammer voor hen, waarin wel de noodige energie en aanleg schuilt

Sluiten