Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Om verlof voor werklieden (schoenmakers, kleermakers e. d.) mogelijk te maken is het dikwijls noodig vervangers aan te vragen uit de Administratietroepen.

Men probeere bureau-personeel, waartoe meestal — niet ten onrechte — de meer ontwikkelde dienstplichtigen behooren, zoo eenigszins mogetijk, te vervangen, indien verlof noodig is.

Het zou toch slecht verdedigbaar zijn, indien den dienstplichtigen, die door hun rang of functie in het leger tot de goede krachten moeten worden gerekend, als belooning daarvoor het verlof werd onthouden, dat voor hen noodzakelijk is. Alleen onoverkomelijke dienstbezwaren zouden in deze gevallen den betrokkene mogen uitsluiten van verlof.

Met het oog op het percentage, hetwelk met verlof mag vertrekken, zal echter niemand geheel behoeven te worden teleurgesteld, aangezien de toegestane 20.% voldoende ruimte biedt om de beslist noodzakelijke verloven binnen afzienbaren tijd voor korteren of langeren termijn aan eiken aanvrager te kunnen, verleenen. Veel tact en tijd zal van de betrokken commandanten worden Vereischt om een ieder in. zijne belangen zoo goed mogelijk tegemoet te komen. Wel is het voor de commandanten eene zware en moeilijke taak, maar zij mogen hierbij bedenken, dat bij de vervulling daarvan vaak groote belangen van algemeenen of ernstig persoonlijken aard aan hunne zorgen zijn toevertrouwd en eene goede behartiging dier belangen in niet geringe mate er toe bijdraagt om onze industriën in deze buitengewone tijdsomstandigheden in staat te stellen eene zoo groot mogelijke capaciteit te ontwikkelen. In het bijzonder zal het den commandanten door eene juiste verlof-regeling gegeven zijn een goeden geest bij hun onderdeel te verwekken en te bestendigen; een factor, welke in uren van gevaar de slagvaardigheid van den troep in ruime mate zal verhoogen.

Voor de adviseur; is de taak weggelegd om een nauwgezet onderzoek bij betrouwbare personen in te stellen en slechts dan gunstig te adviseeren, wanneer in de gegeven omstandigheden het verleenen van verlof strikt noodzakelijk moet worden geacht. Een spoedig en g&motiveerd uitbrengen hunner adviezen komt uitteraard de belangen der betrokkenen ten goede. Het spreekt vanzelf, dat het ongewenscht is tot meer verlof te adviseeren dan strikt noodig is, aangezien daardoor de belangen van anderen worden geschaad.

Beslisser, adviseur en aanvrager vinden in de verlof-regeling eene schoone gelegenheid om hun besef van verantwoordelijkheid metterdaad te toonen.

Sluiten