Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Heilige Schrift. Werd ook niet Mozes pas door God geroepen het uitverkoren volk uit Egypteland te leiden, nadat hij in allerlei wijsheid der Egyptenaren was onderwezen? En beroept ook Paulus zich niet op de getuigenis van heidense schrijvers bij zijn prediking van Christus!

De tweespalt onder* de Christenen omtrent dit vraagstuk, de verhouding tussen geloof en wetenschap, is feitelijk ook nu nog niet opgelost. In de Middeleeuwen heeft de formule van Augustinus weerklank gevonden en in de zesde eeuw heeft Cassiodorus in het klooster te Viviarium gepoogd deze beginselen te doen betrachten door zijn monniken; ook door hem wordt de studie der oude schrijvers aanbevolen, niet ter wille van haarzelf, maar om de Heilige Schrift beter te leeren verstaan ).

De machtige figuur van Gregorius de Grote heett de gedachten van hen die na hem kwamen in meer ascetiese richting geleid: alleen de studie en overdenking der Schriften is voor priester en monnik, ja ook voor een leek, de moeite waard. Wanneer men in de bekende uitgaaf van Migne Gregorius' brieven doorleest, wordt men getroffen door zijn strenge afwijzing van het heidense; zo schrijft hij aan Desiderius, bisschop van Gallië: „Wij hebben iets omtrent u vernomen waarvan wij niet zonder schaamtegevoel mfelding kunnen maken, n.1. dat gij aan sommigen grammatica doceert. Immers dezelfde lippen mogen niet de lof van Christus en die van Jupiter verkondigen6)!" En elders: „Ik acht het een grote onwaardigheid de woorden van het hemels orakel te binden 7) aan de regeltjes van Donatus".

Roger 8) en anderen hebben helder uiteengezet hoe

Sluiten