is toegevoegd aan uw favorieten.

Simulatie in het privaatrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

„kan worden afgeleid, dat hij de schenking aanvaardt; dit „moet door de gebezigde woorden ondubbelzinnig zijn te „kennen gegeven." Over de mogelijkheid eener vermomde schenking zwijgt hij, doch waar hij eenerzijds niet het enkel mede-onderteekenen der acte als voldoende aanneming beschouwt, anderzijds echter ook niet noodig acht, dat juist van aanneming gesproken wordt, meenen wij te mogen aannemen, dat hij de voor eene achter eene koopovereenkomst verborgen schenking benoodigde verklaring en medewerking aan de acte wèl als voldoende aanneming zoude beschouwen. Dit moet ook wel de juiste opvatting zijn, want in het door den Hoogen Raad gesanctionneerde stelsel der Rechtbank te Haarlem is voor eene vermomde schenking in het geheel geen plaats, daar immers eene uitdrukkelijke verklaring, dat eene schenking wordt aangenomen, met het karakter eener koopovereenkomst niet is te rijmen. En, al moge de wetgever in het algemeen aan schenkingen niet gunstig gezind zijn geweest, er is geen reden om aan te nemen, dat hij door het voorschrift van art. 1720 de mogelijkheid eener vermomde schenking geheel heeft willen afsnijden. Dat ware in strijd met den op pag. 13 genoemden regel, dat men langs indirecten weg mag doen hetgeen men ook langs directen weg mag bereiken. Wij meenen dus tot de conclusie te mogen komen, dat in het bovenstaande geval de eigendom van den molen reeds tijdens het leven der weduwe op Odijk was overgegaan en dat deze, nadat hij het geheele op eene schenking te heffen recht betaald had, den fiscus niets meer schuldig was.

II. Art. 967 geeft den legitimarissen het recht te vorderen, dat schenkingen, welke aan hun wettelijk erfdeel te kort doen, zullen worden verminderd. Ten einde hun deze moge-