Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

maatschappij en maakt haar op deze wijze meer geschikt, om de socialistische ideeën op te nemen, die haar ten slotte zullen vrijV maken. Het stelt niet als doel van het huwelijk het voortbrengen van kinderen. De grondslag der familie is niet het huwelijk, zooals dat vroeger was, maar de werkelijke afstamming. Niet alleen de voogdij, maar ook het familierecht is buiten het huwelijksrecht geplaatst. Het schept de volledige vrijheid van echtscheiding en maakt aldus van het huwelijk niet een instelling voor het leven. In één woord, iedere dag van het bestaan van deze huwelijkswetten brengt een stoot toe (voor zoover een wet zulks kan doen) aan de idee van het individueele huwelijk, van de „wettelijke keten tusschen man en vrouw".

Op het terrein van het familierecht verwerpt ons eerste wetboek alle ficties en plaatst op den voorgrond de werkelijke verhouw ding der dingen. De werkelijke afstamming leert de menschen waarachtigheid, 'bevrijdt hen van vooroordeelen en kent niet met woorden', maar met daden gelijke rechten toe aan alle kinderen, zonder onderscheid van afkomst en maakt het hun mogelijk, deze wettelijke gelijkheid in het leven te verwezenlijken.

Kautsky zegt op de hierboven aangehaalde plaats: „Zoolang de warenproduktie bestaat, zal de wettelijke band tusschen man en vrouw altijd betere ekonomische voorwaarden opleveren voor de opvoeding der kinderen dan de losse sexueele verhouding, die steeds door den wil van een der partijen verbroken kan worden; die aan den vader geen enkele plicht oplegt tenzij in uiterst geringe matei Deze toestand kan alleen veranderen, als de gemeenschappelijke produktie is ingevoerd en in plaats van de vaderlijke zorg voor de> kinderen de gemeenschapszorg treedt Dan zal tevens de wettelijke band tusschen man en vrouw overbodig worden. Wel heeft de kapitalistische maatschappij dezen band ondragelijk en in vele gevallen onhoudbaar, maar nooit overbodig weten te maken."

Wij leven in een overgangsperiode van de kapitalistische naar de socialistische maatschappij. En het wetboek van dezen overgangstijd schept zoowel als hangt af van voorwaarden, waaronder het aan een-geklonken-zijn van man en vrouw geheel overbodig zal worden. Aan den eenen kant maakt het buitengewoon gemakkelijk, om op elk oogenblik op verlangen van een der partijen zelfs den officieel ingeschreven liefdeband te verbreken. Maar aan den anderen kant ver-1 mijdt het de veronderstelde schaduwzijde hiervan en van alle losse banden, door aan den vader ereliike en zeker niet minder plichten

jegens zijn kinderen op te leggen. Volkomen gelijkheid van alle kin¬

deren zonder onderscheid van atfeomst is ook een voorbereidende sociaal-psychologische stap naar de gemeenschapsvoogdij over alle kinderen. Door de voorbereiding van het socialistisch stelsel op dit gebied wordt dus de laatste grondslag ontnomen aan het burgerlijk huwelijk met zijn privileges, zijn enge familiebelangen, zijn patriarchale afzondering en bekrompenheid.

Hier moet aan toe worden gevoegd, dat dit wetboek alles bevat wat noodig is ter vervanging van het erfrecht dat door de Russische Socialistische Scwjet-Republiek is afgeschaft. Alle voorschriften betreffende het recht der echtgenooten en bloedverwanten van den overledene op het onderhoud uit de nagelaten goederen van dezen maken hier deel van uit.

Sluiten